• head_banner_02

Biz hakda

Kompaniýanyň tertibi

Hytaýyň Şanhaý şäherinde döredilen “Accufill Technology Co., Ltd.” dünýäde teker inflýator enjamlarynyň köp görnüşini öndürýär we üpjün edýär.Sanly teker inflýatorlarynyň dürli görnüşleri dürli şekilde we ululykda (elde göterilen, diwara gurlan, durýan, azotyň çişmegi we ş.m.) bar we şina basyş ölçegleri we beýleki degişli enjamlar garaageslarda, deslapky enjamlarda, awtoulag tekerlerini abatlaýyş dükanlarynda giňden ulanylýar. , Teker dükanlary, ýangyç guýulýan stansiýalar, Awtoulag ýuwulýan dükanlar.

ISO kepilnamasy alyndy we gündelik işlerimiziň bir bölegi hökmünde ISO standartlaryna berk eýerýäris.Nemes şahadatnamasy edarasy bilen işlemek arkaly, önümlerimiz üçin EN12645 şahadatnamasyny, şeýle hem CE şahadatnamasyny berip bileris.Bizde patentlenen önümler, oýlap tapyşlar we dizaýnlar bar, şonuň üçin şahsy önümleriňizi aýratyn zerurlyklaryňyza görä saýlap we sazlap bilersiňiz.Amerikanyň, Awstraliýanyň, Europeewropanyň we Aziýanyň hemme ýerinde belli marka müşderileri bilen guran uzak möhletli we durnukly gatnaşyklarymyz üstünliklerimiziň görkezijisidir.

Üstünligimiz

Chineseerli hytaý çykdajylarynyň artykmaçlygy sebäpli, ýerli hytaý çykdajylarynyň artykmaçlyklaryndan peýdalanyp, müşderilerimize bäsdeşlik nyrhlarynda gaty arzan ýokary hilli önümleri hödürläp bileris.

Bu pudakda 10 ýyldan gowrak tejribesi bolan inersenerlerden ybarat hünärmen gözleg toparymyz bar, şonuň üçin önümi ösdürmegiň ähli prosesinde, esasanam her önüm öndürilende, size ýokary hilli önümler we hünär tehniki goldawy berip bileris. zawoddan çykan badyna düýpli barlanýar.

Müşderilerimize has köp saýlamagy teklip etmek üçin bar bolan önümlerimiziň öndürijiligini has-da gowulandyrmagy maksat edinýäris.Professionalokary hünärli we iň ýokary hilli önümleri döretmek, müşderilerimizi üpjün etmek üçin bagyşlan zatlarymyzdyr.Müşderilerimiz häzir bütin dünýäde ýaýrady. Iň oňat bolmagyň ýeke-täk sebäbi hünärmen bolmak.