• head_banner_02

W110 Diwara gurlan awtomatiki teker inflýatory

  • W110-Täze Wifi-Bluetooth-Uzakdan awtomatiki teker inflýatory

    W110-Täze Wifi-Bluetooth-Uzakdan awtomatiki teker inflýatory

    Täze önümimiz, takyk we täsirli okamak ölçegleri üçin iň soňky çözgütdir.Çylşyrymly şertlerde ulanylanda-da oňat ýagdaýda bolmagyny üpjün etmek üçin çydamly ABS korpus bilen bezelendir.Döwrebap estetika bilen, beýleki ölçeg enjamlaryndan tapawutlanyň we içerde we daşarda ulanmak üçin amatlydyr.Önümimiziň ajaýyp aýratynlyklaryndan biri, 120 ° aýlanyp bilýän ýokary derejede optimal okalýan ulanyjy burçudyr.Ulanyjynyň ýagdaýyna garamazdan takyk okalmagyny aňsatlaşdyrýar.Ekrany, okalmagyň aýdyňlygyny ýokarlandyrýan ak şriftli uly göwrümli VA gara LCD ekrany.Şeýle hem, ýokary kontrast gatnaşygy bar, islendik yşyklandyryş ýagdaýynda okamagy aňsatlaşdyrýar.Enjam Bluetooth / Wi-Fi birikmesi bilen enjamlaşdyrylandyr, bu bolsa programmamyzy ulanyp, uzakdan dolandyrmak üçin smartfonyňyza birikdirmäge mümkinçilik berýär.Giňişleýin anyklaýyş we ýalňyşlyk hasabaty bilen enjamlarymyz hemme zadyň bolmalysy ýaly işleýändigine göz ýetirýärler.Enjamyň uzak ömrüni üpjün etmek üçin mehaniki wandala garşy düwmeler.Mundan başga-da, häzirki zaman, ýönekeý, düşnükli we takyk funksiýalary bar, hatda täze öwrenýänlerem ulanyp bilerler.Eşidilýän duýduryş aýratynlygy, okalmalar nädogry bolsa, duýduryş berilmegini üpjün edýär.