• head_banner_02

H39

  • H39-Mehaniki görkeziji Lightagty elli aýlaw şinasynyň inflýatory

    H39-Mehaniki görkeziji Lightagty elli aýlaw şinasynyň inflýatory

    Mehaniki görkeziji kiçi we ýeňil, nirä barsaňyzam götermegi aňsatlaşdyrýar.Onda eliňize amatly gabat gelýän, ähli aýratynlyklaryna aňsat we amatly giriş mümkinçiligini berýän ergonomiki tutawaç dizaýny bar.Iki we psi we Bar-da okamagy üpjün edýän iki bölümli basyş ölçeýjisi bilen enjamlaşdyrylan we dürli programmalary dolandyrmak üçin ýeterlik köp taraply bolýar.Şeýle hem, basyşy aňsat sazlamaga we hyzmat etmäge mümkinçilik berýän ýönekeý howa çykaryjy klapan bar.

    Takyklygy, ygtybarlylygy we çydamlylygy gözleýän bolsaňyz.Işinde pnewmatik enjamlara bil baglaýan her bir adam üçin iň oňat ýoldaş we gurallar toplumyňyzyň möhüm bölegine öwrüljekdigi şübhesizdir.