• head_banner_02

Sanly sapak çuňlugy

  • DT311-Sanly sapak çuňlugy

    DT311-Sanly sapak çuňlugy

    Sanly sapak çuňlugy.Bu guralyň tapawutly aýratynlyklaryndan biri nol düzediş girizmek ukybydyr.Diýmek, ölçeýjini aýratyn zerurlyklaryňyza aňsatlyk bilen kalibrläp bilersiňiz we her gezek takyk ölçeglere ynanyp bilersiňiz.Mundan başga-da, düşnükli, aňsat okalýan LCD displeý takyk okalmagy aňsatlaşdyrýar.Bu önümiň başga bir aýratynlygy, batareýanyň pes görkezijisidir.Batareýa pes bolanda, möhüm ölçegi hiç haçan sypdyrmajakdygyňyzy görkezip, batareýany çalyşmagyň wagtynyň gelendigini görkezmek üçin ekran ýanar.Sanly sapak çuňlugy ölçegi iki dýuýmda we millimetrde elýeterlidir we islendik ölçeg zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin köp taraply bolýar.Metrik diapazony 0-25.4 mm we imperiýa diapazony 0-1 dýuým bolan bu gural islendik ululykdaky iş üçin ajaýyp.Ölçegde ajaýyp takyk ölçegler üçin täsirli 0.01mm / 0.004in çözgüdi bar.Bu aýratynlyk ownuk takyk bölekleri takyk ölçemeli adamlar üçin aýratyn möhümdir.