• head_banner_02

El bilen aýlanýan teker inflýatory

 • H31-mis bogunlary elde göterilýän sanly displeý inflýatory

  H31-mis bogunlary elde göterilýän sanly displeý inflýatory

  TPR örtügi, saklamagy amatly we tutmak aňsatlaşdyrýar.Dizaýn, ergonomiki taýdan dostlukly bolup, inflýatoryň uzak wagtlap hiç hili oňaýsyzlygy başdan geçirip biljekdigiňizi üpjün edýär. Mundan başga-da, bu teker inflýatory süýşmeýär, içiňizde eliňizden gaçmagyndan gorkmaň. ulanmak.Şinanyň inflýatorynyň tapawutly aýratynlygy, teker basyşyny çalt we täsirli ölçemäge, süýşürmäge we ölçemäge mümkinçilik berýän üç adamlyk dolandyryş klapanydyr.Bu aýratynlyk, islendik teker basyşy derejesini aňsatlyk bilen saklamaga mümkinçilik berýän islendik awtoulag eýesi üçin ajaýyp gural bolýar. Könelişmäge çydamly we çydamly PVX we rezin şlang bilen, egilmäge we könelmegine çydamly edýär.

  TPR örtügi bar we saklamak üçin amatly;dizaýn ergonomika laýyk gelýär, süýşmeýär, gaty örtükli alýumin korpusyndan ýasalýar we gaty çydamly.Bir elli inflýasiýa bir eli bilen işledilip bilner.Hatda tejribesi bolmadyk adamlar hem çalt ulanyp bilerler.

 • H39-Mehaniki görkeziji Lightagty elli aýlaw şinasynyň inflýatory

  H39-Mehaniki görkeziji Lightagty elli aýlaw şinasynyň inflýatory

  Mehaniki görkeziji kiçi we ýeňil, nirä barsaňyzam götermegi aňsatlaşdyrýar.Onda eliňize amatly gabat gelýän, ähli aýratynlyklaryna aňsat we amatly giriş mümkinçiligini berýän ergonomiki tutawaç dizaýny bar.Iki we psi we Bar-da okamagy üpjün edýän iki bölümli basyş ölçeýjisi bilen enjamlaşdyrylan we dürli programmalary dolandyrmak üçin ýeterlik köp taraply bolýar.Şeýle hem, basyşy aňsat sazlamaga we hyzmat etmäge mümkinçilik berýän ýönekeý howa çykaryjy klapan bar.

  Takyklygy, ygtybarlylygy we çydamlylygy gözleýän bolsaňyz.Işinde pnewmatik enjamlara bil baglaýan her bir adam üçin iň oňat ýoldaş we gurallar toplumyňyzyň möhüm bölegine öwrüljekdigi şübhesizdir.

 • H43-eli aýlawly şinanyň inflýatory

  H43-eli aýlawly şinanyň inflýatory

  ABS (Acrylonitrile Butadiene Stiren) gabygyny we TPE ýumşak kauçugy, saklamagy amatly we tutmagy aňsatlaşdyrýar.“Handheld Dial Tire Inflator” -da iki ölçeg birligi, psi we bar bar bolan açyk we aňsat okalýan displeý bar.Onuň takyklygy EUB EEC / 86/217 standartyna ýetýär, her gezek ulananyňyzda ygtybarly okalmagyny üpjün edýär.Önüm gaty berk we gündelik ulanylyşyň berkligine çydap bilýän gaty örtükli alýuminiýden ýasalýar.

 • H71-360 ° Aýlanan mehaniki görkeziji el bilen işleýän aýlaw şinasynyň inflýatory

  H71-360 ° Aýlanan mehaniki görkeziji el bilen işleýän aýlaw şinasynyň inflýatory

  Mehaniki görkeziji ölçeýjileri ulanmak aňsat we teker basyşynyň takyk okalmagyny üpjün edýär.El bilen aýlanýan şina inflýatoryny işletmek, bir gezeklik işlemegi netijesinde şemaldyr.Bu re modeimi saýlamak aňsat, amatly we ulanmak çalt.ekranyň kellesini 360 ° öwrüp bilýär, çep ýa-da sag eliňiz bilen teker inflýatoryny işledip bilýär.Ekranda iki birlik bar - aňsat okamak we teker basyşyna gözegçilik etmek üçin psi we bar.Okalýanlaryň takyklygy EUB EEC / 86/217 standartyna laýyk gelýär.El bilen aýlanýan teker şinasynyň inflýatory, inflýasiýa we deflýasiýa üçin iň ýokary amatlylygy üpjün edip, teker basyşyny çişirmek, peseltmek we ölçemek üçin 3-in-1 dolandyryş klapanyny hem öz içine alýar.PVX we rezin şlanglar aşgazana çydamly, egilmäge çydamly we çydamlydyr.Birnäçe ýyllap dowam etjek önüme öwrülip, ​​döwülmän ýa-da döwülmän agyr ulanyşa çydap biler.

 • H33-Bir el bilen işleýän el bilen işleýän şina inflýatory

  H33-Bir el bilen işleýän el bilen işleýän şina inflýatory

  TPR örtügi, saklamagy amatly we tutmak aňsatlaşdyrýar.Dizaýn, ergonomiki taýdan dostlukly bolup, inflýatoryň uzak wagtlap hiç hili oňaýsyzlygy başdan geçirip biljekdigiňizi üpjün edýär. Mundan başga-da, bu teker inflýatory süýşmeýär, içiňizde eliňizden gaçmagyndan gorkmaň. ulanmak.Şina inflýatorymyzyň tapawutly aýratynlygy, tekeriň basyşyny çalt we täsirli çişirmäge, deflýasiýa we ölçemäge mümkinçilik berýän üç adamlyk dolandyryş klapanydyr.Bu aýratynlyk, islendik teker basyşy derejesini aňsatlyk bilen saklamaga mümkinçilik berýän islendik awtoulag eýesi üçin ajaýyp gural bolýar. Könelişmäge çydamly we çydamly PVX we rezin şlang bilen, egilmäge we könelmegine çydamly edýär.

 • H36-Şok siňdiriji bamperler El bilen çyzykly teker inflýatory

  H36-Şok siňdiriji bamperler El bilen çyzykly teker inflýatory

  Gaty örtükli alýumin korpusy we haýran galdyryjy ABS örtügi bilen ýasalan bu inflýator islendik bökmek ýa-da gaçmak üçin çydamlydyr.Açyk, aňsat okalýan ulaldyjy aýna okalmagy bilen, bu inflýator amatly bolar ýaly psi we bar bölümlerini hem görkezýär.3-in-1 aýratynlygy, bir amatly gural bilen teker basyşyny çişirmäge, peseltmäge we ölçemäge mümkinçilik berýär, bu bolsa islendik awtoulag ýa-da ýük awtoulagyna ajaýyp goşundy bolýar.Bu inflýator, rezin we şok siňdiriji bamperler bilen el bilen saklanylýan çelege laýyk gelýär we ulanmagyň aňsatlygyny we amatly saklanmagyny üpjün edýär.Nusgawy elde ýasalan inçe dizaýn hem ajaýyp, hem-de işleýän, islendik awtoulag höwesjeňi ýa-da mehanik üçin ajaýyp saýlama bolýar.