• head_banner_02

Diwara gurlan awtomatiki teker inflýatory

 • W50-IP56 Reýting diwary oturdylan teker inflýatory

  W50-IP56 Reýting diwary oturdylan teker inflýatory

  Bu inflýatoryň saýlamaly Bluetooth bar.“Bluetooth W50” inflýatory ulanyjynyň jübi telefonyna birikdirip biler we amatly we çalt amatly we uzak aralyga işlemegiň zerurdygyna düşünýän inflýatory jübi telefonynda işledip biler.Artykmaç sazlama funksiýasy bilen enjamlaşdyrylan.Bu aýratynlyk, tekeriň belli bir basyşa çişmegine we soňra adaty iş basyşyna awtomatiki usulda peselmegine mümkinçilik berýär - tekerleri tekerlere oturtmak üçin amatly.Diwara oturdylan teker inflýatorynda önümiň takyk kesgitlenmegini üpjün etmek üçin LCD displeý, gök LED arka yşyk, keramiki datçik bar.Anyalňyşlyklar bar bolsa, enjamda meseläni çözmäge kömek etmek üçin säwlik habar beriş aýratynlygy bar.

   

 • W60-Daşky amatly diwar gurnalan deslapky inflýator

  W60-Daşky amatly diwar gurnalan deslapky inflýator

  Ygtybarly, berk, ulanylmagy aňsat awtomatiki teker inflýatory, CE şahadatnamasynyň berk talaplaryna laýyklykda öndürilen, awtoulaglara, ýük awtoulaglaryna, traktorlara, harby ulaglara we uçarlara tekerleri çişirmek üçin niýetlenendir.Awtomatiki teker inflýatory amatly teker inflýasiýasyny we deflýasiýany özünde jemleýär. Howanyň basyşyny ölçäp bilýär we dört ölçeg birligi bar: Kpa, Bar, Psi we kg / cm2.Okamagyň takyklygy 1 Kpa 0.01 Bar 0.1 Psi / 0.01kg / cm².Bu inflýatoryň saýlamaly Bluetooth bar.“Bluetooth W60” inflýatory ulanyjynyň jübi telefonyna birikdirip, amatly we çalt amatly we uzak aralyga işlemegiň zerurdygyna düşünýän ykjam telefonda inflýatory işledip biler.

 • W61-4in1 Howa şlangy ýokary akymly teker inflýatory

  W61-4in1 Howa şlangy ýokary akymly teker inflýatory

  Ygtybarly, berk, ulanylmagy aňsat awtomatiki teker inflýatory, CE şahadatnamasynyň berk talaplaryna laýyklykda öndürilen, awtoulaglara, ýük awtoulaglaryna, traktorlara, harby ulaglara we uçarlara tekerleri çişirmek üçin niýetlenendir.Awtomatiki teker inflýatory amatly teker inflýasiýasyny we deflýasiýany özünde jemleýär. Howanyň basyşyny ölçäp bilýär we dört ölçeg birligi bar: Kpa, Bar, Psi we kg / cm2.Okamagyň takyklygy: 1 Kpa 0.01 Bar 0.1 Psi / 0.01kg / cm².

 • W62-IP56 Azot tekeriniň inflýatory

  W62-IP56 Azot tekeriniň inflýatory

  Boýagly alýumin zynjyry bilen gurlan bu inflýator çylşyrymly we çydamly bolup, ony awtoulag gurallar gutusyna ygtybarly goşundy edýär.Awtomatiki teker basyşyny kesgitlemek bilen enjamlaşdyrylan bu inflýator, tekeriň optimal basyşyna gözegçilik etmegi we saklamagy aňsatlaşdyrýar.Mundan başga-da, inflýasiýa funksiýasy awtomatiki usulda işjeňleşdirilýär, şonuň üçin prosesi el bilen başlamagyň aladasy ýok.Azot tekeriniň inflýatorlarynyň ajaýyp aýratynlyklary, azotyň aýlanyş funksiýasydyr (N2).Bu aýratynlyk, inflýasiýa prosesine doly gözegçilik edip, takyk talaplaryňyza görä siklleriň sanyny sazlamaga mümkinçilik berýär.LCD displeý we gök LED yşyk çyrasy bilen teker basyşynyň derejesini okamak we gözegçilik etmek hiç haçan aňsat bolmady.

 • W64-Uçar, ýokary basyşly teker inflýatory

  W64-Uçar, ýokary basyşly teker inflýatory

  Ygtybarly, berk, ulanylmagy aňsat awtomatiki teker inflýatory, CE şahadatnamasynyň berk talaplaryna laýyklykda öndürilen, awtoulaglara, ýük awtoulaglaryna, traktorlara, harby ulaglara we uçarlara tekerleri çişirmek üçin niýetlenendir.Awtomatiki teker inflýatory amatly teker inflýasiýasyny we deflýasiýany özünde jemleýär. Howanyň basyşyny ölçäp bilýär we dört ölçeg birligi bar: Kpa, Bar, Psi we kg / cm2.Okamagyň takyklygy 1 Kpa 0.01 Bar 0.1 Psi / 0.01kg / cm².Bu inflýatoryň saýlamaly Bluetooth bar.Bluetooth W64 inflýatory ulanyjynyň jübi telefonyna birikdirip biler we amatly we çalt amatly we uzak aralyga işlemegiň zerurdygyna düşünýän ykjam telefonda inflýatory işledip biler.

 • W80-ABS Daşky awtomatiki teker inflýatory

  W80-ABS Daşky awtomatiki teker inflýatory

  Teker inflýasiýasynyň ähli zerurlyklary üçin ygtybarly we güýçli çözgüt.Bu teker inflýatoryna, ynam edip boljak ýokary hilli önüm almagyňyzy üpjün edip, dowamly gurlan berk ABS korpus bar.Awtomatiki sanly teker inflýatory täsirli 1 kPa / 0.01BAR / 0.1psi / 0.1KGF okamagyň takyklygyna eýe.Mümkin bolan iň takyk okamagy üpjün etmek üçin her bir inflýator aýratynlykda kalibrlenýär.2 programmirläp bolýan basyş we 4 ölçeg birligi Kpa, Bar, Psi we kg / cm2 bilen enjamlaşdyryldy.Awtomatiki sanly teker inflýatory dürli programmalarda ulanyp boljak köpugurly guraldyr.OPS funksiýasy, LCD ekrany, yşyk çyrasy we ses signaly tekerleriňizi çalt we aňsat çişirmek üçin ulanmagy aňsatlaşdyrýar.Şeýle hem başga-da köp peýdaly aýratynlyklar bar, meselem, aşa çişmändigiňize göz ýetirmek üçin awtomatiki ýapmak we tekerleriňizi gowy sazlamaly bolanyňyzda el bilen ýazmak.Mundan başga-da, önüm aňsat saklamak we daşamak üçin ýeňil we ykjam.

 • W91-Awtomat teker inflýatory

  W91-Awtomat teker inflýatory

  Teker inflýasiýasynyň ähli zerurlyklary üçin ygtybarly we güýçli çözgüt.Bu teker inflýatoryna, ynam edip boljak ýokary hilli önüm almagyňyzy üpjün edip, dowamly gurlan berk ABS korpus bar.Awtomatiki sanly teker inflýatory täsirli 1 kPa / 0.01BAR / 0.1psi / 0.1KGF okamagyň takyklygyna eýe.Mümkin bolan iň takyk okamagy üpjün etmek üçin her bir inflýator aýratynlykda kalibrlenýär.2 programmirläp bolýan basyş we 4 ölçeg birligi Kpa, Bar, Psi we kg / cm2 bilen enjamlaşdyryldy.Awtomatiki sanly teker inflýatory dürli programmalarda ulanyp boljak köpugurly guraldyr.OPS funksiýasy, LCD ekrany, yşyk çyrasy we ses signaly tekerleriňizi çalt we aňsat çişirmek üçin ulanmagy aňsatlaşdyrýar.Şeýle hem başga-da köp peýdaly aýratynlyklar bar, meselem, aşa çişmändigiňize göz ýetirmek üçin awtomatiki ýapmak we tekerleriňizi gowy sazlamaly bolanyňyzda el bilen ýazmak.Mundan başga-da, önüm aňsat saklamak we daşamak üçin ýeňil we ykjam.

 • W110-Täze Wifi-Bluetooth-Uzakdan awtomatiki teker inflýatory

  W110-Täze Wifi-Bluetooth-Uzakdan awtomatiki teker inflýatory

  Täze önümimiz, takyk we täsirli okamak ölçegleri üçin iň soňky çözgütdir.Çylşyrymly şertlerde ulanylanda-da oňat ýagdaýda bolmagyny üpjün etmek üçin çydamly ABS korpus bilen bezelendir.Döwrebap estetika bilen, beýleki ölçeg enjamlaryndan tapawutlanyň we içerde we daşarda ulanmak üçin amatlydyr.Önümimiziň ajaýyp aýratynlyklaryndan biri, 120 ° aýlanyp bilýän ýokary derejede optimal okalýan ulanyjy burçudyr.Ulanyjynyň ýagdaýyna garamazdan takyk okalmagyny aňsatlaşdyrýar.Ekrany, okalmagyň aýdyňlygyny ýokarlandyrýan ak şriftli uly göwrümli VA gara LCD ekrany.Şeýle hem, ýokary kontrast gatnaşygy bar, islendik yşyklandyryş ýagdaýynda okamagy aňsatlaşdyrýar.Enjam Bluetooth / Wi-Fi birikmesi bilen enjamlaşdyrylandyr, bu bolsa programmamyzy ulanyp, uzakdan dolandyrmak üçin smartfonyňyza birikdirmäge mümkinçilik berýär.Giňişleýin anyklaýyş we ýalňyşlyk hasabaty bilen enjamlarymyz hemme zadyň bolmalysy ýaly işleýändigine göz ýetirýärler.Enjamyň uzak ömrüni üpjün etmek üçin mehaniki wandala garşy düwmeler.Mundan başga-da, häzirki zaman, ýönekeý, düşnükli we takyk funksiýalary bar, hatda täze öwrenýänlerem ulanyp bilerler.Eşidilýän duýduryş aýratynlygy, okalmalar nädogry bolsa, duýduryş berilmegini üpjün edýär.