• head_banner_02

Önümler

 • H31-mis bogunlary elde göterilýän sanly displeý inflýatory

  H31-mis bogunlary elde göterilýän sanly displeý inflýatory

  TPR örtügi, saklamagy amatly we tutmak aňsatlaşdyrýar.Dizaýn, ergonomiki taýdan dostlukly bolup, inflýatoryň uzak wagtlap hiç hili oňaýsyzlygy başdan geçirip biljekdigiňizi üpjün edýär. Mundan başga-da, bu teker inflýatory süýşmeýär, içiňizde eliňizden gaçmagyndan gorkmaň. ulanmak.Şinanyň inflýatorynyň tapawutly aýratynlygy, teker basyşyny çalt we täsirli ölçemäge, süýşürmäge we ölçemäge mümkinçilik berýän üç adamlyk dolandyryş klapanydyr.Bu aýratynlyk, islendik teker basyşy derejesini aňsatlyk bilen saklamaga mümkinçilik berýän islendik awtoulag eýesi üçin ajaýyp gural bolýar. Könelişmäge çydamly we çydamly PVX we rezin şlang bilen, egilmäge we könelmegine çydamly edýär.

  TPR örtügi bar we saklamak üçin amatly;dizaýn ergonomika laýyk gelýär, süýşmeýär, gaty örtükli alýumin korpusyndan ýasalýar we gaty çydamly.Bir elli inflýasiýa bir eli bilen işledilip bilner.Hatda tejribesi bolmadyk adamlar hem çalt ulanyp bilerler.

 • Howa Çak

  Howa Çak

  Agyr açyk açyk gulp, ýokary hilli we çydamly has güýçli we çydamly bürünçden ýasalýar.

  Diametri 2mm alyň, Univershliumumy birikdiriş görnüşi, 1/4 ″ aýal sapak uniwersal birikme, howa inflýatorlarynyň köpüsine laýyk gelýär, şinany doldurmagy kynçylyksyz edýär.

  Açyk we ýakyn akym dizaýny, içerki akym klapan açyk bolanda howanyň akmagyna mümkinçilik berýär, tekeriň dogry basyşyny saklaň, tekeriň könelmegini azaldyň we tekeriň ömrüni uzaldyň.

  Uly teker howa çakyry bilen, agyr howa çakyry üçin açyk / ýapyk akym, gysgyç üçin ýapyk / açyk akym;işlemek aňsat.

  Şlang, mehanizm gulplanýança turbany deşik bilen basyp gurulýar.Şlangy aýyrmak üçin goýberiş düwmesine basyň, hiç hili gural gerek däl.

 • EZ-5A Awtomat monjuk oturgyjy

  EZ-5A Awtomat monjuk oturgyjy

  Howanyň goýberilmegi, diafragma klapan we düwme düwmesi bilen doly dolandyrylýar we iş wagtynda iň ýokary takyklygy üpjün edýär.Awtomatiki monjuk oturgyjy, şeýle hem basyşyň öňüni almak üçin basyş ölçeýjisi we howpsuzlyk klapany bilen doly kepillendirilen ammar bilen üpjün edilýär.Bu innowasiýa önümi, bazardaky beýleki monjuk eýelerinden has ýokary peýdaly aýratynlyklary öz içine alýar.Awtomat monjuk saklaýjylary, monjugy eňege basyp, tekeriň içindäki boşluga ýerleşdirmek üçin niýetlenendir.Bu aýratynlyk göwnüçökgünligi el bilen gurmakdan çykarýar we çalt we aňsatlaşdyrýar.Mundan başga-da, çalt işleýän klapan monjuk oturgyjynyň ulanylmagyny aňsatlaşdyrýar we güýji tygşytlaýar.

 • W91-Awtomat teker inflýatory

  W91-Awtomat teker inflýatory

  Teker inflýasiýasynyň ähli zerurlyklary üçin ygtybarly we güýçli çözgüt.Bu teker inflýatoryna, ynam edip boljak ýokary hilli önüm almagyňyzy üpjün edip, dowamly gurlan berk ABS korpus bar.Awtomatiki sanly teker inflýatory täsirli 1 kPa / 0.01BAR / 0.1psi / 0.1KGF okamagyň takyklygyna eýe.Mümkin bolan iň takyk okamagy üpjün etmek üçin her bir inflýator aýratynlykda kalibrlenýär.2 programmirläp bolýan basyş we 4 ölçeg birligi Kpa, Bar, Psi we kg / cm2 bilen enjamlaşdyryldy.Awtomatiki sanly teker inflýatory dürli programmalarda ulanyp boljak köpugurly guraldyr.OPS funksiýasy, LCD ekrany, yşyk çyrasy we ses signaly tekerleriňizi çalt we aňsat çişirmek üçin ulanmagy aňsatlaşdyrýar.Şeýle hem başga-da köp peýdaly aýratynlyklar bar, meselem, aşa çişmändigiňize göz ýetirmek üçin awtomatiki ýapmak we tekerleriňizi gowy sazlamaly bolanyňyzda el bilen ýazmak.Mundan başga-da, önüm aňsat saklamak we daşamak üçin ýeňil we ykjam.

 • H37-Die guýulýan alýumin elli sanly displeý inflýatory

  H37-Die guýulýan alýumin elli sanly displeý inflýatory

  “Accufill Handheld Digital Display Inflator” ösen aýratynlyklaryň we deňsiz-taýsyz öndürijiligiň utgaşmasy bilen garaşylýandan has ýokary dizaýn edildi.Alýumin korpusy we ähli mis bogunlary bilen bu inflýator howpsuz we çydamly bolup, uzak wagtlap ulanylmagyny üpjün edýär.Highokary kesgitli “Digital Display”, yşyklandyryş ýagdaýynda düşnükli we takyk okamaga mümkinçilik berýän yşyk çyrasy bilen uly, aňsat okalýan LCD displeýine eýe.

 • HA200-Awtomatiki ýapmak, elde göterilýän teker inflýatory

  HA200-Awtomatiki ýapmak, elde göterilýän teker inflýatory

  “ACCUFILL Handheld” awtomatiki sanly teker inflýatory ygtybarly we ygtybarly, berk ABS (Acrylonitrile Butadiene Stiren) jaýy, takyklygy: 1kPa / 0.01bar / 0.1psi / 0.01kgf.Accufill her inflýatoryň aýratyn kalibrlenmegini we CE kepillendirilmegini üpjün edýär.Iki programmirläp bolýan basyşdan, dört ölçeg birliginden, OPS funksiýasyndan, LCD ekrandan, yşyk çyrasyndan we ses signalyndan başga-da, başga-da birnäçe funksiýalary bar.

 • DT311-Sanly sapak çuňlugy

  DT311-Sanly sapak çuňlugy

  Sanly sapak çuňlugy.Bu guralyň tapawutly aýratynlyklaryndan biri nol düzediş girizmek ukybydyr.Diýmek, ölçeýjini aýratyn zerurlyklaryňyza aňsatlyk bilen kalibrläp bilersiňiz we her gezek takyk ölçeglere ynanyp bilersiňiz.Mundan başga-da, düşnükli, aňsat okalýan LCD displeý takyk okalmagy aňsatlaşdyrýar.Bu önümiň başga bir aýratynlygy, batareýanyň pes görkezijisidir.Batareýa pes bolanda, möhüm ölçegi hiç haçan sypdyrmajakdygyňyzy görkezip, batareýany çalyşmagyň wagtynyň gelendigini görkezmek üçin ekran ýanar.Sanly sapak çuňlugy ölçegi iki dýuýmda we millimetrde elýeterlidir we islendik ölçeg zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin köp taraply bolýar.Metrik diapazony 0-25.4 mm we imperiýa diapazony 0-1 dýuým bolan bu gural islendik ululykdaky iş üçin ajaýyp.Ölçegde ajaýyp takyk ölçegler üçin täsirli 0.01mm / 0.004in çözgüdi bar.Bu aýratynlyk ownuk takyk bölekleri takyk ölçemeli adamlar üçin aýratyn möhümdir.

 • W110-Täze Wifi-Bluetooth-Uzakdan awtomatiki teker inflýatory

  W110-Täze Wifi-Bluetooth-Uzakdan awtomatiki teker inflýatory

  Täze önümimiz, takyk we täsirli okamak ölçegleri üçin iň soňky çözgütdir.Çylşyrymly şertlerde ulanylanda-da oňat ýagdaýda bolmagyny üpjün etmek üçin çydamly ABS korpus bilen bezelendir.Döwrebap estetika bilen, beýleki ölçeg enjamlaryndan tapawutlanyň we içerde we daşarda ulanmak üçin amatlydyr.Önümimiziň ajaýyp aýratynlyklaryndan biri, 120 ° aýlanyp bilýän ýokary derejede optimal okalýan ulanyjy burçudyr.Ulanyjynyň ýagdaýyna garamazdan takyk okalmagyny aňsatlaşdyrýar.Ekrany, okalmagyň aýdyňlygyny ýokarlandyrýan ak şriftli uly göwrümli VA gara LCD ekrany.Şeýle hem, ýokary kontrast gatnaşygy bar, islendik yşyklandyryş ýagdaýynda okamagy aňsatlaşdyrýar.Enjam Bluetooth / Wi-Fi birikmesi bilen enjamlaşdyrylandyr, bu bolsa programmamyzy ulanyp, uzakdan dolandyrmak üçin smartfonyňyza birikdirmäge mümkinçilik berýär.Giňişleýin anyklaýyş we ýalňyşlyk hasabaty bilen enjamlarymyz hemme zadyň bolmalysy ýaly işleýändigine göz ýetirýärler.Enjamyň uzak ömrüni üpjün etmek üçin mehaniki wandala garşy düwmeler.Mundan başga-da, häzirki zaman, ýönekeý, düşnükli we takyk funksiýalary bar, hatda täze öwrenýänlerem ulanyp bilerler.Eşidilýän duýduryş aýratynlygy, okalmalar nädogry bolsa, duýduryş berilmegini üpjün edýär.

 • H40-Goragly bahar elli sanly displeý inflýatory

  H40-Goragly bahar elli sanly displeý inflýatory

  “Accufill Handheld Digital Display Inflatordes” ösen aýratynlyklaryň we deňsiz-taýsyz öndürijiligiň utgaşmasy bilen garaşylýandan has ýokary düzüldi.Alýumin korpusy we ähli mis bogunlary bilen bu inflýator howpsuz we çydamly bolup, uzak wagtlap ulanylmagyny üpjün edýär.Highokary kesgitli “Digital Display”, yşyklandyryş ýagdaýynda düşnükli we takyk okamaga mümkinçilik berýän yşyk çyrasy bilen uly, aňsat okalýan LCD displeýine eýe.

 • H42-Uzak ömri zarýad berilýän litiý batareýasy elde göterilýän teker inflýatory

  H42-Uzak ömri zarýad berilýän litiý batareýasy elde göterilýän teker inflýatory

  ABS gabygy we ýumşak TPE kauçuk ajaýyp berkligi we çydamlylygy üpjün edýär, süýşmeýän dizaýn çygly ýa-da süýşýän şertlerde-de doly gözegçilikde saklamagy üpjün edýär.Bu, batareýanyň ömrüni 2000-e çenli zarýad bermek bilen üpjün edýär we ony hem tygşytly hem tygşytly edýär.Mundan başga-da, batareýanyň pes duýduryş funksiýasy 1-2 gün öňünden zarýad bermegi ýada salýar.Bir gezeklik operasiýa bilen enjamy aňsatlyk bilen işjeňleşdirip we bir eliňiz bilen çişirip başlap bilersiňiz.Basyşa duýgur awto-başlangyç aýratynlygy aňsatlaşdyrýar, ak harply we ýokary kontrastly VA gara inçe filmli LCD ekrany düşnükli, okalýan ekrany üpjün edýär.

 • Jübütler

  Jübütler

  Applicationokary göwrümli iki basgançakly jübüt Nitto ekwiwalent ACF REF guýrugy / sapak görnüşi guýrugy / sapak ölçegi ACF-A315-O2SM Erkek 1/4 ″ BSP ACF-A315-O3SM Erkek 3/8 ″ BSP ACF-A315-O4SM Erkek 1/2 ″ B. Guýruk / sapak ölçegi ACF-A315-O1SH Şlangyň guýrugy 7,5 mm ACF-A315-O2SH Şlangyň guýrugy 9,5 mm ACF-A315-O3SH Hos ...
 • H50-uly ekranly LCD elli sanly displeý inflýatory

  H50-uly ekranly LCD elli sanly displeý inflýatory

  “Accufill Handheld Digital Display Inflator” ösen aýratynlyklaryň we deňsiz-taýsyz öndürijiligiň utgaşmasy bilen garaşylýandan has ýokary dizaýn edildi.Alýumin korpusy we ähli mis bogunlary bilen bu inflýator howpsuz we çydamly bolup, uzak wagtlap ulanylmagyny üpjün edýär.Highokary kesgitli sanly displeý, yşyklandyryş ýagdaýynda açyk we takyk okamaga mümkinçilik berýän yşyk çyrasy bilen uly, aňsat okalýan LCD displeýine eýe.

1234Indiki>>> Sahypa 1/4