• head_banner_02

Pyýada oturdylan teker inflýatory

 • S70-IP Reýting Pyýada oturdylan teker inflýatory

  S70-IP Reýting Pyýada oturdylan teker inflýatory

  Ygtybarly, berk, ulanylmagy aňsat awtomatiki teker inflýatory, CE şahadatnamasynyň berk talaplaryna laýyklykda öndürilen, awtoulaglara, ýük awtoulaglaryna, traktorlara, harby ulaglara we uçarlara tekerleri çişirmek üçin niýetlenendir.Awtomatiki teker inflýatory amatly teker inflýasiýasyny we deflýasiýany özünde jemleýär. Howanyň basyşyny ölçäp bilýär we dört ölçeg birligi bar: Kpa, Bar, Psi we kg / cm2.Okamagyň takyklygy 1 Kpa 0.01 Bar 0.1 Psi / 0.01kg / cm².is bir wagtyň özünde dört tekeri çişirmek ýa-da deflirlemek üçin döredilen, ýöne bir, iki ýa-da üç teker aýratynlykda çişirip bilersiňiz.

 • N90 basyşy sazlamak inflýasiýa ulgamynyň arabasy

  N90 basyşy sazlamak inflýasiýa ulgamynyň arabasy

  Inflýasiýa ulgamy arabasy azot sikli aýratynlygy (N2P) we sazlanyp bilinýän basyş basyşy (OPS) (OPS) bilen üpjün edilendir, bularyň hemmesi teker inflýasiýa prosesini sazlamagy aňsatlaşdyrýar.Birnäçe tekerleri bökdençsiz ýokarlandyrmaga mümkinçilik berýän 3600mA / sag uly göwrümli litiý batareýasyny, uzak iş wagtyny kabul ediň.Aslynda, bu önümi bir wagtyň özünde 4 teker çişirmek üçin ulanyp bilersiňiz.LCD displeý we gök LED yşyklandyryş ähli möhüm jikme-jiklikleri aýdyň görüp biljekdigiňizi üpjün edýär, keramiki datçik bolsa önümi anyklamagy takyk we çydamly edýär.Metal düwmeler önümiň berkligini we uzak ömrüni hasam artdyrýar.Inflýasiýa ulgamynyň arabasy, elmydama iň gowy netijeleri gazanmagyňyzy üpjün etmek üçin öz-özüni kalibrlemek we ýalňyş habarnamalary bilen üpjün edilýär.

 • S50-Giňişleýin anyklaýyş pedestal oturdylan teker inflýatory

  S50-Giňişleýin anyklaýyş pedestal oturdylan teker inflýatory

  Çydamly metal reňkli örtük bilen gurlan bu teker inflýatory, agyr ulanylyşyna çydamly we çydamly.Täze döredilen awtomatiki teker basyşyny kesgitlemek we işjeňleşdirmek aýratynlygy bilen, şlangy teker bilen birleşdirýärsiňiz, galan bölegini bolsa inflýator ýerine ýetirýär - tekeri awtomatiki usulda islenýän basyş derejesine ýetirýär.Mundan başga-da, azot aýlanyş aýratynlygy teker basyşynyň durnukly bolmagyny üpjün edýär, syzmagyň öňüni alýar we tekerleriňiziň ömrüni uzaldýar.Artykmaç basyş funksiýasyny ulanyp, howa basyşynyň iň ýokary derejesini kesgitläp bilersiňiz we islenýän basyş derejesine ýetensoň, inflýator awtomatiki usulda ýapylýar.Bu aýratynlyk, tekerleriňizi gyrada berkitmek, tekerleriňiziň dogry işlemegi we deňagramlylygy üpjün etmek üçin ajaýyp.