• head_banner_02

Sorag-jogap

Sargyt goýlandan soň gowşuryş wagty näçe wagt bolar?

Adatça 30 gün töweregi.

Harytlary almak üçin näçe wagt gerek bolar?

MEL 16 gün,Gamburg 32 gün, ABŞ 30 gün, Angliýa 35 gün, Şwesiýa 38 gün, Italiýa 31 gün.

Önümi açyp, göni ulanyp bolarmy?

Diňe kabul edilýän howa çeşmesine birikdirilen ýagdaýynda ulanylyp bilner.

Senagatyňdan artykmaçlygyň barmy?

Önümler EN12645 kepilnama derejesine ýetdi, käbir önümler hatda iň amatly önüm bolan PTB şahadatnamasyndan hem geçip biler, gowşuryş wagtymyz zawoddan 30 günläp bilersiňiz.

El bilen tutulýan inflýatory gije ulanyp bolarmy?

Hawa, önümiň funksiýasy LED (arka yşyk) bilen.

Awtomatiki inflýator awtoulag tekerini näderejede çişirip biler?

7.6m-10m.

Önümiň görnüşini ýa-da ýörite proseduralary sazlap bilerismi?

Hawa, ýöne her element üçin iň az sargyt mukdary talaplary bar.

Önüm Amerikan birleşdirijileri ýa-da tok wilkalary üçin amatlymy?

Dürli ýurtlar üçin degişli birikdirijä we tok wilkasyna uýgunlaşdyrylyp bilner.

Mugt nusga gowşurmagy goldaýarsyňyzmy?

Mugt nusgalar bilen üpjün edip bileris, ýöne eltip bermäge kömek edip bilersiňiz diýip umyt edýäris.Nusgalar adatça ýörite talaplara laýyklykda ýasalýar we 10-20 gün dowam eder.

Sitata haýsy söwda şertlerini edip bolar?

Häzirki wagtda diňe FOB söwda şertlerini goldaýarys, töleg şertleri 30% TT, önümçilik tamamlanandan soň 70% tölener, 30% TT, 70% ýük töleg taslamasy bilen tölener.Müşderiniň töleg laýyklygyna laýyklykda degişli düzedişler giriziler.

Customöriteleşdirilen önümleri we gaplamalary goldamak üçin näçe satyn alyp bolýar?

Adatça reňk gutusy we logotipli 500 sany kompýuterde.

Agaç palet näçe önüm saklap biler?

H30 / 31/31/33 bir paletde 400 önüm saklap bilýär, daşky gutynyň ululygy 61 * 31 * 56 sm, 20 'konteýner 4000 pc , W60 seriýaly önümler 90 önümi saklap bilýär, daşky guty ululygy 31 * 30 * 22 sm, 20 '' jemi 900 sany kompýuter saklap bilýär.