• head_banner_02

EZ-5A

  • EZ-5A Awtomat monjuk oturgyjy

    EZ-5A Awtomat monjuk oturgyjy

    Howanyň goýberilmegi, diafragma klapan we düwme düwmesi bilen doly dolandyrylýar we iş wagtynda iň ýokary takyklygy üpjün edýär.Awtomatiki monjuk oturgyjy, şeýle hem basyşyň öňüni almak üçin basyş ölçeýjisi we howpsuzlyk klapany bilen doly kepillendirilen ammar bilen üpjün edilýär.Bu innowasiýa önümi, bazardaky beýleki monjuk eýelerinden has ýokary peýdaly aýratynlyklary öz içine alýar.Awtomat monjuk saklaýjylary, monjugy eňege basyp, tekeriň içindäki boşluga ýerleşdirmek üçin niýetlenendir.Bu aýratynlyk göwnüçökgünligi el bilen gurmakdan çykarýar we çalt we aňsatlaşdyrýar.Mundan başga-da, çalt işleýän klapan monjuk oturgyjynyň ulanylmagyny aňsatlaşdyrýar we güýji tygşytlaýar.