• head_banner_02

H31-mis bogunlary elde göterilýän sanly displeý inflýatory

Gysga düşündiriş:

TPR örtügi, saklamagy amatly we tutmak aňsatlaşdyrýar.Dizaýn, ergonomiki taýdan dostlukly bolup, inflýatoryň uzak wagtlap hiç hili oňaýsyzlygy başdan geçirip biljekdigiňizi üpjün edýär. Mundan başga-da, bu teker inflýatory süýşmeýär, içiňizde eliňizden gaçmagyndan gorkmaň. ulanmak.Şinanyň inflýatorynyň tapawutly aýratynlygy, teker basyşyny çalt we täsirli ölçemäge, süýşürmäge we ölçemäge mümkinçilik berýän üç adamlyk dolandyryş klapanydyr.Bu aýratynlyk, islendik teker basyşy derejesini aňsatlyk bilen saklamaga mümkinçilik berýän islendik awtoulag eýesi üçin ajaýyp gural bolýar. Könelişmäge çydamly we çydamly PVX we rezin şlang bilen, egilmäge we könelmegine çydamly edýär.

TPR örtügi bar we saklamak üçin amatly;dizaýn ergonomika laýyk gelýär, süýşmeýär, gaty örtükli alýumin korpusyndan ýasalýar we gaty çydamly.Bir elli inflýasiýa bir eli bilen işledilip bilner.Hatda tejribesi bolmadyk adamlar hem çalt ulanyp bilerler.

  • El bilen sanly displeý inflýatory

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Gurnama saýlaň

Iki birlik psi we bar bilen arassa we okamak aňsat.Takyklyk: EUB EEC / 86/217 standartyna ýetýär.

Şinanyň basyşyny çişirmek, deflatlamak we ölçemek üçin ulanyp boljak üç adamlyk dolandyryş klapan.

PVC we kauçuk şlang has könelmäge, egilmäge çydamly we çydamlydyr.Material ekologiýa taýdan arassa we ajaýyp howa geçirijiligine eýedir.

Mis birleşdirijileriň hemmesi güýçli we çydamlydyr.

Adaty wersiýada, aňsat birikmeler üçin AC102 görnüşli çybyk bar we gowşamak meselesinde hiç hili mesele ýok.Mundan başga-da, saýlanyp boljak çak görnüşleriniň birnäçe görnüşi bar.

Motosikllerde, awtoulaglarda, ýük awtoulaglarynda, traktorlarda, harby ulaglarda we ş.m. teker inflýasiýasynda giňden ulanylyp bilner Awtoulag hyzmat dükanlaryna, awtoulag abatlaýyş dükanlaryna, teker abatlaýyş dükanlaryna, awtoulag gözellik dükanlaryna we ş.m.

Önüm aýratynlyklary

Haryt aýratynlyklary (4)

Alýumin korpusyny ölähli mis bogunlary, ygtybarly we çydamly

Haryt aýratynlyklary (1)

Mis bogunlary, ygtybarly we çydamly

Haryt aýratynlyklary (5)

Iki birlik basyş ölçegi
PSI we Bar

Haryt aýratynlyklary (4)

Basylan operasiýa leňri bilen bir düwme operasiýasy.Şişirmek üçin doly basmak, deflýasiýa üçin ýarym ýol basmak, t0 ölçeg basyşy ýok

Haryt aýratynlyklary (6)

Rezin ýeňiň täsirine garşylyk
esasy goragçy

Haryt aýratynlyklary (3)

80 mm aýlaw ölçegi, takyk okamakTPMS bilen kömek edip, teker basyşy

Arza

Okyjy bölümleri Ekrany aýlaň
Çak görnüşi: Klip ýap / sakla
Çak stili: Leeke göni / goşa burç
Terezisi: 0,5-12bar 7-174psi
Giriş ululygy: 1/4 "Aýal
Şlangyň uzynlygy: 0.53M (21 ”) PVC we rezin şlang (Neýlon örülen, Poslamaýan polatdan örülen şlang hökmany däl)
Ölçegleri LxWxH: 263x122x96 mm
Agramy: 1kg
Takyklyk: ± 2psi
Amal: Şinanyň basyşyny çişiriň, süýşüriň we ölçäň
Üpjünçilik Pessure Maks: 15bar, 218psi, 1500kPa 15Kgf
Maslahat berlen arza: Senagat, ussahanalar, awtoulag abatlaýyş dükany, teker abatlaýyş dükanlary, awtoulag ýuwýan dükanlar we ş.m.
Inflýasiýanyň göwrümi: 900L / min @ 174psi
Kepillik: 1 ýyl
Bukjanyň ululygy: 29x14x10 sm
Daşarky gutynyň ululygy: 61x31x56 sm
Paketleriň sany (bölekler): 20

“Handheld Dial Tire Inflator” -da iki ölçeg birligi, psi we bar bar bolan açyk we aňsat okalýan displeý bar.Onuň takyklygy EUB EEC / 86/217 standartyna ýetýär, her gezek ulananyňyzda ygtybarly okalmagyny üpjün edýär.Önüm gaty berk we gündelik ulanylyşyň berkligine çydap bilýän gaty örtükli alýuminiýden ýasalýar.

H31-2
H31-1
H31-4

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Degişli önümler