• head_banner_02

El şinasynyň inflýasiýasynyň artykmaçlyklary

El bilen işleýän teker inflýatory, ulanyjylara ýolda tekerlerini çişirmäge mümkinçilik berýän göçme enjamlaryň bir görnüşidir.Bu enjam, teker basyşynyň elmydama dogry derejede bolmagyny isleýän sürüjiler üçin möhüm gural boldy.El bilen işleýän teker inflýatorynyň önüm artykmaçlyklary:

1. Ykjamlyk

El bilen işleýän teker inflýatorynyň iň möhüm artykmaçlygy onuň göterijiligi.Daşamagy aňsatlaşdyrýan ykjam we ýeňil enjam.Diýmek, nirä gitseňizem, ýolda bolsaňyz ýa-da şäheriň töwereginde diňe bir iş alyp barýarsyňyz.El bilen işleýän teker inflýatory bilen, tekerleriňizi çişirmek üçin ýangyç bekedini tapmakdan gorkmaň.

2. Amatlylyk

El bilen işleýän teker inflýatoryny ulanmak hem örän amatly.Adatça, islenýän teker basyşyny kesgitlemäge we enjamyň galan bölegini ýerine ýetirmäge mümkinçilik berýän awtomatik durmak funksiýasy bilen gelýär.Diýmek, basyş ölçegini barlamagy dowam etdirmeli däl ýa-da tekeriň aşa köp bolmagy barada alada etmeli däl.Diňe birnäçe gezek basylanda teker dogry basyşa öwrüler.

3. Wagt tygşytlaýjy

El bilen işleýän teker inflýatorynyň ýene bir artykmaçlygy, wagtyňyzy tygşytlamagydyr.Howa kompressoryny ulanmak üçin ýangyç bekedinde nobata garaşan bolsaňyz, öz inflýatoryňyzyň amatlydygyna baha berip bilersiňiz.El bilen işleýän teker inflýatory bilen, tekerleriňizi çalt çişirip bilersiňiz we gysga wagtda ýolda yzyna dolanyp bilersiňiz.

4. Köpdürlüligi

El bilen işleýän teker inflýatory, tekerleri çişirmek bilen çäklenmän, köp ulanyp boljak köpugurly guraldyr.Şeýle hem, toplar we şişikler ýaly sport enjamlaryny ýa-da howa düşekleri ýaly öý goşlaryny çişirmek üçin ulanylyp bilner.Diýmek, dürli zatlary çişirmek üçin birnäçe enjam satyn almaly däl.El şinasynyň inflýatory hemmesini edip biler.

5. Energiýany tygşytlamak

Netijede, elde göterilýän teker inflýatory energiýa tygşytlaýjy enjamdyr.Adaty howa kompressoryndan has az güýç sarp edýär, bu bolsa energiýa tölegleriňize pul tygşytlap bilersiňiz.Mundan başga-da, göçme enjam bolany üçin, ony gaz tygşytlaýan awtoulag dwigateliňizi işe girizmezden tekerleri çişirmek üçin ulanyp bilersiňiz.

Sözümiň ahyrynda, elde göterilýän teker inflýatory islendik sürüji üçin möhüm guraldyr.Ykjamlygy, amatlylygy, wagt tygşytlaýjy, köpugurlylygy we energiýa tygşytlaýjy aýratynlyklary ony netijelilige we amatlylyga baha berýän her bir adam üçin ajaýyp maýa goýýar.


Iş wagty: Apr-08-2023