• head_banner_02

Sanly teker inflýatoryna hyzmat etmek

Sanly teker inflýatoryna dogry hyzmat etmek we ideg etmek ömrüni uzaltmaga we onuň netijeli işlemegine kömek edip biler.Sanly teker inflýatoryny nädip saklamaly we ideg etmelidigi barada birnäçe maslahatlar:

1. Dogry saklaň

Sanly teker inflýatoryňyzy saklamagyň ilkinji ädimi dogry saklamakdyr.Enjamy gurak, salkyn we arassa ýerde saklaň.Ony göni gün şöhlesinde ýa-da çyglylykda saklaň, sebäbi enjamyň elektron böleklerine zeper ýetirip biler.

2. Yzygiderli arassalaň

Onuň işleýşine täsir edip biljek hapa we galyndylaryň döremezligi üçin sanly teker inflýatoryňyzy yzygiderli arassalaň.Tozany ýa-da galyndylary aýyrmak üçin arassa mata ýa-da ýumşak çotga ulanyň.Enjamy arassalamak üçin çygly mata hem ulanyp bilersiňiz.

3. Şlangy we burun barlaň

Şlang we burun sanly teker inflýatorynyň möhüm bölekleridir.Zeper ýetendigini, könelmegini ýa-da ýarylmagyny yzygiderli barlaň.Könelişen ýa-da zeper ýeten alamatlary duýsaňyz, derrew çalşyň.

4. Batareýalary barlaň

Sanly teker çişirijileriniň köpüsi batareýalary ulanýarlar.Areagdaýlarynyň gowydygyna göz ýetiriň.Enjamyň kuwwat derejesi peselende ýa-da batareýanyň ýaramlylyk möhleti gutaranda olary derrew çalyşyň.

5. Hereket edýän bölekleri ýaglaň

Sanly teker inflýatoryňyzyň hereket edýän böleklerini ýaglamak, olaryň işlemegine kömek edýär, könelmegi we ýyrtylmagyny azaldýar.Gowy ýagdaýda bolmagy üçin enjamyň hereket edýän böleklerine yzygiderli birnäçe damja çalgy çalyň.

6. Enjamy kalibrläň

Takyk okalmagyny üpjün etmek üçin hünärli kalibrleme guralyny ulanyp, sanly teker inflýatoryňyzy wagtal-wagtal kalibrläň.Kalibrlemeden daşgary enjam, tekerleriňiziň aşmagyna ýa-da aşmagyna sebäp bolýan nädogry okamalary berip biler.

7. Artykmaç inflýasiýadan gaça duruň

Tekerleriňizi sanly teker inflýatory bilen artykmaç doldurmaň.Artykmaç inflýasiýa tekerleriň birmeňzeş könelmegine we ömrüni gysgaldyp biler.Teklip edilýän teker basyşy barada öndürijiniň görkezmelerine eýeriň.

Sözümiň ahyrynda, sanly teker inflýatoryňyza dogry hyzmat etmek we ideg etmek, onuň netijeli işlemegine we uzak wagtlap dowam etmegine kömek eder.Maýa goýumlaryňyzyň doly artykmaçlyklaryndan peýdalanmak üçin bu ýönekeý amallary ýerine ýetiriň.


Iş wagty: Fewral-08-2023