• head_banner_02

H60-basyşa duýgur zarýad berilýän litiý batareýasy elde göterilýän teker inflýatory

Gysga düşündiriş:

ABS gabygy we ýumşak TPE kauçuk ajaýyp berkligi we çydamlylygy üpjün edýär, süýşmeýän dizaýn çygly ýa-da süýşýän şertlerde-de doly gözegçilikde saklamagy üpjün edýär.Bu, batareýanyň ömrüni 2000-e çenli zarýad bermek bilen üpjün edýär we ony hem tygşytly hem tygşytly edýär.Mundan başga-da, batareýanyň pes duýduryş funksiýasy 1-2 gün öňünden zarýad bermegi ýada salýar.Bir gezeklik operasiýa bilen enjamy aňsatlyk bilen işjeňleşdirip we bir eliňiz bilen çişirip başlap bilersiňiz.Basyşa duýgur awto-başlangyç aýratynlygy aňsatlaşdyrýar, ak harply we ýokary kontrastly VA gara inçe filmli LCD ekrany düşnükli, okalýan ekrany üpjün edýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Lighteňil: dizaýn, ABS (Acrylonitrile Butadiene Stiren) gabygy + TPE ýumşak rezin, saklamak üçin amatly;ergonomiki dizaýn, süýşmeýän dizaýn.

Zarýad berilýän litiý Batareýanyň elektrik üpjünçiligi dizaýny, batareýanyň uzak ömri;2000x çenli ýaşaýyş siklini güýçlendiriň. Biz gaty howpsuz litiý demir fosfat batareýalaryny ulanýarys.Adaty daşky gurşaw ulanylanda zyýanyň derejesi 0,2 exceed-dan geçmeýär.Batareýanyň kuwwaty 1200 mAh, enjam iň ýokary 20 MA tok ulanýar we doly zarýad berlende 60 sagatlap üznüksiz ulanylyp bilner.7.5 günüň dowamynda günde 8 sagat işlemek, batareýa 2000 zarýad we zarýad aýlawlaryndan soň 80% kuwwatyny saklap biler.Nazaryýet wagty 2000 × 7.5 × 80% = 12000 gün, 30 ýyldan gowrak.

Pes batareýa duýduryş funksiýasy, Batareýa pes bolanda batareýa paneli ýanýar we ulanyja 1-2 gün öňünden zarýad bermegi ýatladýar.

Bir düwme bilen işlemek, amatly we çalt;bir elli inflýasiýa bir eli bilen işledilip bilner.Hatda tejribesi bolmadyk adamlar hem çalt ulanyp bilerler.

Basyşa duýgur awtomatiki güýç, maşyn teker bilen birikdirildi, basyşy duýýan awtomatiki işledilýär, Işlemeýär: 90 sekuntda awtomatiki öçürilýär.

VA gara film LCD ekrany;ak şrift;ýokary kontrast;şriftiň ekrany.

Dürli ýurtlardan gelen müşderiler üçin amatly bolan psi, Bar, kPa dört birlik bar.

Üç gezeklik dolandyryş klapan, teker basyşyny, ýarym basyş deflýasiýasyny we doly basyşly inflýasiýany ölçemek üçin wilkany gowşadyň.

Içki neýlon örülen şlang we PU gorag gatlagy has könelişen, egilme we çydamlydyr.Material ekologiýa taýdan arassa we howa geçirijiligi gowy.

Mishli mis birleşdiriji, güýçli we çydamly.

Motosikllerde, awtoulaglarda, ýük awtoulaglarynda, traktorlarda, harby ulaglarda we ş.m. teker inflýasiýasynda giňden ulanylyp bilner Awtoulag hyzmat dükanlaryna, awtoulag abatlaýyş dükanlaryna, teker abatlaýyş dükanlaryna, awtoulag gözellik dükanlaryna we ş.m.

Adaty wersiýa AC102 Çak görnüşi bilen enjamlaşdyrylandyr: aňsat birikmek üçin çuk we gowşatmak aňsat däl.Şeýle hem, saýlamak üçin dürli stil bar.

Önüm aýratynlyklary

Haryt aýratynlyklary (6)

Lighteňil dizaýn
ABS gabygy + TPE ýumşak ýelim

Haryt aýratynlyklary (5)

2000 gezek zarýad berilýän litiý batareýasynyň batareýasynyň ömri uzak

Haryt aýratynlyklary (1)

Batareýanyň pes duýduryş belgisi
ulanyja batareýany 1-2 gün öňünden çalyşmagy ýatladyň

Haryt aýratynlyklary (4)

3 in1 basmak düwmesiniň modeli: inflýasiýa, deflate we basyşy ölçemek

Haryt aýratynlyklary (2)

PS 1 PSI takyklygy
DIN EN 12645: 2015

Haryt aýratynlyklary (3)

Awtomatiki usulda, 90 sekuntda howa basyşyny duýup, awtomatik öçüriň

Arza

Okyjy bölümleri: Sanly displeý
Çak görnüşi: Klip ýap / sakla
Çak stili: Leeke göni / goşa burç
Terezisi: 0,5-12bar, 7-174psi, 50-1200kPa, 0,5-12 kg
Giriş ululygy: 1/4 "Aýal
Şlangyň uzynlygy: 0,35 m neýlon örülen şlang (PVC we rezin şlang, poslamaýan polat örülen şlang)
Ölçegleri LxWxH: 236x48x96 mm
Agramy: 0.3KG
Takyklyk: DIN EN 12645: 2015 boýunça ± 1psi
Amal: Şinanyň basyşyny çişiriň, süýşüriň we ölçäň
Üpjünçilik Pessure Maks: 15bar, 218psi, 1500kPa
Maslahat berlen arza: Senagat, ussahanalar, awtoulag abatlaýyş dükany, teker abatlaýyş dükanlary, awtoulag ýuwýan dükanlar we ş.m.
Batareýa: Lityum batareýasy
Inflýasiýanyň göwrümi: 500L / min @ 174psi
Kepillik: 1 ýyl
Bukjanyň ululygy: 35x18x7 sm
Paketleriň sany (bölekler): 20

Lighteňil agram dizaýny we ergonomiki görnüşi, zarýad berilýän litiý batareýasynyň el şinasynyň inflýatory uzak wagtlap ulanylandan soň hem saklamak we ulanmak aňsat.Amatlylygyň we öndürijiligiň ajaýyp utgaşmasy.Bu innowasiýa enjamy, uly howa kompressoryna mätäç bolmazdan tekerleriňizi çalt we aňsat çişirmek üçin döredildi.

H60-1
H60-2
H60-3
H60-4

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň