• head_banner_02

H60C-Accokary takyklyk bilen zarýad berilýän litiý batareýasy elde göterilýän teker inflýatory

Gysga düşündiriş:

ABS gabygy we ýumşak TPE kauçuk ajaýyp berkligi we çydamlylygy üpjün edýär, süýşmeýän dizaýn çygly ýa-da süýşýän şertlerde-de doly gözegçilikde saklamagy üpjün edýär.Bu, batareýanyň ömrüni 2000-e çenli zarýad bermek bilen üpjün edýär we ony hem tygşytly hem tygşytly edýär.Mundan başga-da, batareýanyň pes duýduryş funksiýasy 1-2 gün öňünden zarýad bermegi ýada salýar.Bir gezeklik operasiýa bilen enjamy aňsatlyk bilen işjeňleşdirip we bir eliňiz bilen çişirip başlap bilersiňiz.Basyşa duýgur awto-başlangyç aýratynlygy aňsatlaşdyrýar, ak harply we ýokary kontrastly VA gara inçe filmli LCD ekrany düşnükli, okalýan ekrany üpjün edýär.

  • 1

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Lighteňil agram: dizaýn, ABS (Akrilonitril Butadien Stiren) gabygy + TPE ýumşak rezin, saklamak üçin amatly;ergonomiki dizaýn, süýşmeýän dizaýn,

Zarýad berilýän litiý Batareýanyň elektrik üpjünçiligi dizaýny, batareýanyň uzak ömri;2000x çenli ömrüň siklini güýçlendiriň.

Keramiki datçigi ulanyp, önümi anyklamak takyk we çydamlydyr

Pes batareýa duýduryş funksiýasy, Batareýa pes bolanda batareýa paneli ýanýar we ulanyja 1-2 gün öňünden zarýad bermegi ýatladýar.

Bir düwme bilen işlemek, amatly we çalt;bir elli inflýasiýa bir eli bilen işledilip bilner.Hatda tejribesi bolmadyk adamlar hem çalt ulanyp bilerler

Basyşa duýgur awtomatiki işletmek, enjam teker bilen birikdirildi, basyşy duýýan awtomatiki işledilýär, Işlemeýär: 90 sekuntda awtomatiki öçürmek

VA gara film LCD ekrany;ak şrift;ýokary kontrast;şriftiň ekrany.

Dürli ýurtlardan gelen müşderiler üçin amatly bolan psi, Bar, kPa dört birlik bar.

Üç gezeklik dolandyryş klapan, teker basyşyny, ýarym basyş deflýasiýasyny we doly basyşly inflýasiýany ölçemek üçin wilkany gowşadyň.

Içki neýlon örülen şlang we PU gorag gatlagy has könelişen, egilme we çydamlydyr.Material ekologiýa taýdan arassa we howa geçirijiligi gowy.

Mishli mis birleşdiriji, güýçli we çydamly.

Motosikllerde, awtoulaglarda, ýük awtoulaglarynda, traktorlarda, harby ulaglarda we ş.m. teker inflýasiýasynda giňden ulanylyp bilner Awtoulag hyzmat dükanlaryna, awtoulag abatlaýyş dükanlaryna, teker abatlaýyş dükanlaryna, awtoulag gözellik dükanlaryna we ş.m.

Adaty wersiýa AC102 Çak görnüşi bilen enjamlaşdyrylandyr: aňsat birikmek üçin çuk we gowşatmak aňsat däl.Şeýle hem, saýlamak üçin “Çak stili” dürli-dürli.

Önüm aýratynlyklary

Haryt aýratynlyklary (6)

Lighteňil dizaýn
ABS gabygy + TPE ýumşak ýelim

Haryt aýratynlyklary (5)

2000 gezek zarýad berilýän litiý batareýasynyň batareýasynyň ömri uzak

Haryt aýratynlyklary (1)

Ulanyjyny batareýany 1-2 gün öňünden çalyşmagy ýatlatmak üçin pes batareýa duýduryş belgisi

Haryt aýratynlyklary (4)

3 in1 basmak düwmesiniň modeli: inflýasiýa, deflate we basyşy ölçemek

Haryt aýratynlyklary (2)

PS 1 PSI takyklygy
DIN EN 12645: 2015

Haryt aýratynlyklary (3)

Awtomatiki usulda, 90 sekuntda howa basyşyny duýup, awtomatik öçüriň

Arza

Okyjy bölümleri: Sanly displeý
Çak görnüşi: Klip ýap / sakla
Çak stili: Leeke göni / goşa burç
Terezisi: 0,5-12bar, 7-174psi, 50-1200kPa, 0,5-12 kg
Giriş ululygy: 1/4 "Aýal
Şlangyň uzynlygy: 0,35 m neýlon örülen şlang (PVC we rezin şlang, poslamaýan polat örülen şlang)
Ölçegleri LxWxH: 236x48x96 mm
Agramy: 0.3KG
Takyklyk: DIN EN 12645: 2015 boýunça ± 1psi
Amal: Şinanyň basyşyny çişiriň, süýşüriň we ölçäň
Üpjünçilik Pessure Maks: 15bar, 218psi, 1500kPa
Maslahat berlen arza: Senagat, ussahanalar, awtoulag abatlaýyş dükany, teker abatlaýyş dükanlary, awtoulag ýuwýan dükanlar we ş.m.
Batareýa: Lityum batareýasy
Inflýasiýanyň göwrümi: 500L / min @ 174psi
Kepillik: 1 ýyl
Bukjanyň ululygy: 35x18x7 sm
Paketleriň sany (bölekler): 20

Lighteňil agram dizaýny we ergonomiki görnüşi, zarýad berilýän litiý batareýasynyň el şinasynyň inflýatory uzak wagtlap ulanylandan soň hem saklamak we ulanmak aňsat.Amatlylygyň we öndürijiligiň ajaýyp utgaşmasy.Bu innowasiýa enjamy, uly howa kompressoryna mätäç bolmazdan tekerleriňizi çalt we aňsat çişirmek üçin döredildi.

H60C-1
H60C-2
H60C-3
H60C-4

H60C zarýad berilýän litiý batareýasy elde göterilýän teker inflýatory, tekerleri çişirmek üçin köpugurly we täsirli guraldyr.Göçme we ulanmak aňsat bolan bu elde göteriji inflýasiýa dürli inflýasiýa zerurlyklary üçin amatlylygy we ygtybarlylygy üpjün edýär.

Zarýad berilýän litiý batareýasy bilen enjamlaşdyrylan H60C, göni elektrik üpjünçiliginiň zerurlygy bolmazdan, ýolda ulanyp biljekdigiňizi üpjün edýär.Bu, adatdan daşary ýagdaýlar ýa-da elektrik rozetkalaryna giriş çäkli ýagdaýlar üçin ideal edýär.Uzyn batareýa ömri bilen, güýjüň gutarmagyndan gorkman, köp teker çişirip bilersiňiz.

H60C ykjam we ýeňil dizaýny özünde jemleýär we amatly saklaýar.Bu nirä barsaňyzam awtoulagyňyzda saklamaga ýa-da ýanyňyzda götermäge mümkinçilik berýär.Tripolda gezelençde, kempir başdan geçirmelerinde ýa-da welosiped tekerleriňizi öýde köpeltmeli bolsaňyzam, bu inflýator amatly we amatly guraldyr.

Bu elde göterilýän inflýator sanly basyş ölçeýjisi bilen enjamlaşdyrylandyr we teker basyşyny takyk we hakyky wagtda okamagy üpjün edýär.Açyk we aňsat okalýan displeý inflýasiýanyň ösüşine gözegçilik etmäge we islenýän basyş derejesini takyklyk bilen gazanmaga mümkinçilik berýär.Bu, tekerleriňiziň dogry basyşa çişmegini üpjün edýär, ýangyjyň netijeliligini, tekeriň işleýşini we howpsuzlygyny ýokarlandyrýar.

H60C köp sanly burun goşundylary bilen gelýär, bu size awtoulag tekerleri, welosiped tekerleri, motosikl tekerleri, sport enjamlary we başgalar ýaly köp tekerleri çişirmäge mümkinçilik berýär.Burun goşundylaryny çalyşmak aňsat, dürli teker görnüşleri bilen klapan ululyklarynyň arasynda geçmegi aňsatlaşdyrýar.Bu köpugurlylyk, birnäçe guralyň zerurlygyny aradan aýyryp, inflýasiýany dürli inflýasiýa meselelerinde ulanyp biljekdigiňizi üpjün edýär.

Şinanyň inflýasiýasy barada aýdylanda, howpsuzlyk iň möhüm meseledir we H60C birnäçe howpsuzlyk aýratynlyklaryny hödürleýär.Islenýän basyş ýetilende inflýasiýany saklaýan awtomatiki ýapmak funksiýasy bar.Bu aşa inflýasiýanyň öňüni alýar we tekerleriňizi potensial zeperlerden goraýar.Mundan başga-da, inflýator içerki gyzgynlykdan goramak bilen enjamlaşdyrylandyr, uzak wagtlap ulanylanda-da howpsuz işlemegi üpjün edýär.

H60C, şeýle hem pes ýagtylyk şertlerinde yşyklandyryşy üpjün edýän LED çyrany görkezýär.Bu esasanam gijeki teker inflýasiýasynda ýa-da garaňky şertlerde peýdalydyr.LED çyrasy görnükliligi ýokarlandyrýar we netijeli we ygtybarly işlemäge mümkinçilik berýär.

Sözümiň ahyrynda, H60C zarýad berilýän litiý batareýasynyň el şinasy inflýatory, ähli inflýasiýa zerurlyklaryňyz üçin ygtybarly we amatly guraldyr.Göçme we ýeňil dizaýny, batareýanyň uzak ömri, takyk sanly basyş ölçegi, köpugurly burun goşundylary, howpsuzlyk aýratynlyklary we LED çyrasy bilen täsirli we kynçylyksyz teker inflýasiýasy üçin bu inflýora bil baglap bilersiňiz.H60C-e maýa goýuň we ähli inflýasiýa talaplaryňyzy üpjün edýän amatlylykdan we rahatlykdan lezzet alyň.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň