• head_banner_02

H30-TPR örtülen elli sanly displeý inflýatory

Gysga düşündiriş:

“Accufill” el bilen dolandyrylýan “Digital Display inflator” ösen aýratynlyklary we deňi-taýy bolmadyk öndürijiligi bilen garaşylýandan has ýokary dizaýn.Alýumin korpusy we ähli mis bogunlary bilen bu inflýator howpsuz we çydamly bolup, uzak wagtlap ulanylmagyny üpjün edýär.Highokary kesgitli sanly displeý, yşyklandyryş ýagdaýynda açyk we takyk okamaga mümkinçilik berýän yşyk çyrasy bilen uly, aňsat okalýan LCD displeýine eýe.

  • El bilen sanly displeý inflýatory

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Daş görnüşi TPR bilen örtülen we saklamak üçin amatly;dizaýn, ergonomikada süýşmeýän dizaýn we çydamly berk alýumin korpusy bilen laýyk gelýär.

Batareýany gurnamagy ýönekeýleşdirmek üçin iki sany AAA batareýasyny ulanyň.

Batareýanyň pes duýduryş funksiýasy, batareýa belgisi, batareýa pes bolanda ýanýar we ulanyja batareýany öňünden çalyşmagy ýatladýar.

Bir düwme bilen işlemek: amatly we çalt;bir elli inflýasiýa bir eli bilen işledilip bilner.Hatda tejribesi bolmadyk adamlar hem çalt ulanyp bilerler.

Basyşa duýgur awtomatiki işletmek;maşyn teker bilen birikdirildi;basyşy duýýan awtomatiki işletmek;90 sekuntda operasiýa ýok;awtomatiki öçürmek.

Açyk şriftli uly ekranly LCD.

Köp ölçegli ölçeg.Saýlamak üçin dört birlik bar: PSI, BAR, KPA we KGF, dürli ýurtlardan gelen müşderiler üçin amatly.

Takyklyk: EUB EEC / 86/217 standartyna ýetýär.

Üç gezeklik dolandyryş klapan: teker basyşyny ölçemek, ýarym basyşda deflýasiýa we doly basyşda çişirmek üçin wilkany gowşadyň.

PVC we kauçuk şlang has könelmäge, egilmäge çydamly we çydamlydyr.Material ekologiýa taýdan arassa we howa geçirijiligi gowy.

Mishli mis birleşdiriji, güýçli we çydamly.

Adaty wersiýa birikdirmek aňsat, ýöne gowşatmak aňsat däl AC102 çuk bilen enjamlaşdyrylandyr.Şeýle hem saýlamak üçin dürli görnüşli stiller bar.

Motosikllerde, awtoulaglarda, ýük awtoulaglarynda, traktorlarda, harby ulaglarda we ş.m. teker inflýasiýasy üçin giňden ulanylyp bilner we awtoulag hyzmat dükanlaryna, awtoulag abatlaýyş dükanlaryna, teker abatlaýyş dükanlaryna, awtoulag gözellik dükanlaryna we ş.m. ulanylýar.

Önüm aýratynlyklary

Haryt aýratynlyklary (5)

Alýumin korpusyny ölähli mis bogunlary, ygtybarly we çydamly

Haryt aýratynlyklary (2)

Definitionokary kesgitli sanly displeý Yzky yşyk bilen LCD ekrany okamak aňsat

Haryt aýratynlyklary (6)

Awto açyk
howa basyşyny duýmakda

Haryt aýratynlyklary (1)

Kauçuk ýeň ýeň garşylyk goragçysy

Haryt aýratynlyklary (7)

Pes batareýa duýduryş belgisi t0 ulanyja batareýany wagtynda çalyşmagy ýatladýar

Haryt aýratynlyklary (4)

AAA batareýa bilen işleýän dizaýn
ýönekeýleşdirilen batareýa gurmak

Haryt aýratynlyklary (3)

Basylan bir düwme operasiýasyişleýän leňňer.Şişirmek üçin doly basyň,deflate etmek üçin ýarym ýol basmak,basyşy ölçemek üçin basyş ýok.

Arza

Okyjy bölümleri: Sanly displeý
Çak görnüşi: Klip ýap / sakla
Çak stili: Leeke göni / goşa burç
Terezisi: 0.5-16bar, 7-232psi, 50-1600kPa, 0.5-16KGSf
Giriş ululygy: 1/4 "Aýal
Şlangyň uzynlygy: 0.53M (21 ”) PVC we rezin şlang (neýlon örülen, poslamaýan polatdan örülen şlang hökmany däl)
Ölçegleri LxWxH: 263x122x96 mm
Agramy: 1Kg
Takyklyk: ± 1psi
Amal: Şinanyň basyşyny çişiriň, süýşüriň we ölçäň
Üpjünçilik Pessure Maks: 18bar 261psi 1800kPa 18kgf
Maslahat berlen arza: Senagat, ussahanalar, awtoulag abatlaýyş dükany, teker abatlaýyş dükanlary, awtoulag ýuwýan dükanlar we ş.m.
Batareýa AAA
Inflýasiýanyň göwrümi: 900L / min @ 174psi
Kepillik: 1 ýyl
Bukjanyň ululygy: 29x14x10 sm
Daşarky gutynyň ululygy: 61x31x56cm
Paketleriň sany (bölekler): 20

EUB EEC / 86/217 standartyna ýetýän takyklyk bilen, Sanly displeý inflýatorymyz, motosikllerden, awtoulaglardan ýük awtoulaglaryna, traktorlara we hatda harby ulaglara çenli köp sanly ulagda teker inflýasiýasy üçin ajaýyp guraldyr.Iň gowusy, awtoulag hyzmat dükanlarynyň, awtoulag abatlaýyş dükanlarynyň, teker abatlaýyş dükanlarynyň we awtoulag gözellik dükanlarynyň giň spektrine degişlidir, bu bolsa islendik awtoulag höwesjeňi üçin zerur gural bolýar.

Bu inflýator, howa basyşyny duýmak arkaly işjeňleşýän we zerur wagty howanyňyzyň bardygyna göz ýetirýän awtomatik ON aýratynlygy bilen öwünýär.Mundan başga-da, batareýanyň pes duýduryş belgisi ulanyjylara batareýany wagtynda çalyşmagy, enjamyň hemişe işlemegini we iň zerur wagty işlemegini üpjün etmek üçin şu ýere gelýär.

Täsir garşylygy bilen gyzyklanýanlar üçin, rezin ýeň goragçymyz bilen örtükli ýerlerde uzak wagtlap işlemegi kepillendirýäris.Basylan operasiýa leňri bilen bir düwme bilen işlemek, basyşy çişirmek, peseltmek we ölçemek hiç haçan aňsat bolmandygyny aňladýar.AAA batareýa bilen işleýän dizaýn, enjamyňyzy iň az güýç bilen güýçlendirip, batareýany gurnamagy aňsatlaşdyrýar.

H30-2
H30-3
H30-5
H30-1

“H30-Handheld Digital Display Inflator”, çişirilýän tekerleri çalt, takyk we kynçylyksyz etmek üçin döredilen iň häzirki zaman enjamdyr.Bu ykjam we göçme inflýator, teker inflýasiýa zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin ygtybarly gurala mätäç adamlar üçin ajaýyp.

“H30-Handheld Digital Display Inflator” -yň tapawutly aýratynlyklaryndan biri, onuň sanly ekranydyr.Bu düşnükli we aňsat okalýan ekran, çişirilende hakyky wagtda teker basyşyna gözegçilik etmäge mümkinçilik berýär.Sanly displeý takyk okalmagy üpjün edýär, takyklyk we ynam bilen islenýän basyş derejelerine ýetip bilersiňiz.

“H30-Handheld Digital Display Inflator” çalt we täsirli inflýasiýa mümkinçilik berýän ösen tehnologiýa bilen enjamlaşdyrylandyr.Onda tekerleriňizi gysga wagtda çişirmäge mümkinçilik berýän ýokary howa akymyny üpjün edip biljek güýçli hereketlendiriji bar.Bu adaty el bilen çişirijiler bilen deňeşdirilende gymmatly wagtyňyzy we güýjüňizi tygşytlaýar.

Bu inflýator ulanyjynyň amatlylygyny göz öňünde tutup döredildi.Onda aňsat işlemek üçin içgin ýerleşdirilen düwmeler bilen ulanyjy üçin amatly interfeýs bar.Düwmeler size basyş sazlamalaryny sazlamaga, ölçeg birlikleriniň arasynda geçmäge we ýönekeý degmek bilen enjamy açmaga ýa-da öçürmäge mümkinçilik berýär.

“H30-Handheld Digital Display Inflator” teker ululyklarynyň we klapanlarynyň giň toparyna laýyk gelýär.Dürli klapan görnüşlerine gabat gelmek üçin aňsatlyk bilen çalşyp boljak birnäçe burun goşundylary bar.Awtoulag tekerlerini, welosiped tekerlerini, hatda sport enjamlaryny çişirmek zerurmy, bu inflýator sizi ýapdy.

Şinanyň inflýasiýasy barada aýdylanda, howpsuzlyk iň möhüm meseledir we H30-Handheld Digital Display Inflator, rahatlyk üpjün etmek üçin howpsuzlyk aýratynlyklaryny öz içine alýar.Awto-ýapmak funksiýasy bar, islenýän basyş gazanylandan soň inflýasiýany awtomatiki togtadýar.Bu aşa inflýasiýanyň öňüni alýar we tekerleriňizi zeperlerden goramaga kömek edýär.

Ykjamlyk, H30-Handheld Digital Display Inflator-yň başga bir aýratynlygy.Ykjam we ýeňil, götermegi we saklamagy aňsatlaşdyrýar.Şeýle hem, hemişelik elektrik üpjünçiliginiň zerurlygyny aradan aýyrýan we gerek ýerinde ony amatly ulanmaga mümkinçilik berýän içerki zarýad berilýän batareýa bar.

Gysgaça aýtsak, H30-Handheld Digital Display Inflator tekerleri çişirmek üçin ygtybarly, täsirli we ulanyjy üçin amatly guraldyr.Sanly displeýi, çalt inflýasiýanyň tizligi, dürli teker ululyklary bilen sazlaşyklylygy we howpsuzlyk aýratynlyklary kynçylyksyz teker inflýasiýa tejribesini isleýänler üçin hökmany zat edýär.“H30-Handheld Digital Display Inflator” -a maýa goýuň we tekerleriňizi çişirmek üçin islän wagtyňyz hödürleýän amatlylygyndan we ygtybarlylygyndan peýdalanyň.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Degişli önümler