• head_banner_02

H50-uly ekranly LCD elli sanly displeý inflýatory

Gysga düşündiriş:

“Accufill Handheld Digital Display Inflator” ösen aýratynlyklaryň we deňsiz-taýsyz öndürijiligiň utgaşmasy bilen garaşylýandan has ýokary dizaýn edildi.Alýumin korpusy we ähli mis bogunlary bilen bu inflýator howpsuz we çydamly bolup, uzak wagtlap ulanylmagyny üpjün edýär.Highokary kesgitli sanly displeý, yşyklandyryş ýagdaýynda açyk we takyk okamaga mümkinçilik berýän yşyk çyrasy bilen uly, aňsat okalýan LCD displeýine eýe.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Daş görnüşi TPR bilen örtülen we saklamak üçin amatly;dizaýn, ergonomikada süýşmeýän dizaýn we çydamly berk alýumin korpusy bilen laýyk gelýär.

Batareýany gurnamagy ýönekeýleşdirmek üçin iki sany AAA batareýasyny ulanyň.

Batareýanyň pes duýduryş funksiýasy, batareýa belgisi, batareýa pes bolanda ýanýar we ulanyja batareýany öňünden çalyşmagy ýatladýar.

Bir düwme bilen işlemek: amatly we çalt;bir elli inflýasiýa bir eli bilen işledilip bilner.Hatda tejribesi bolmadyk adamlar hem çalt ulanyp bilerler.

Basyşa duýgur awtomatiki işletmek;maşyn teker bilen birikdirildi;basyşy duýýan awtomatiki işletmek;90 sekuntda operasiýa ýok;awtomatiki öçürmek.

Açyk şriftli uly ekranly LCD.

Köp ölçegli ölçeg.Saýlamak üçin dört birlik bar: PSI, BAR, KPA we KGF, dürli ýurtlardan gelen müşderiler üçin amatly.

Takyklyk: EUB EEC / 86/217 standartyna ýetýär.

Üç gezeklik dolandyryş klapan: teker basyşyny ölçemek, ýarym basyşda deflýasiýa we doly basyşda çişirmek üçin wilkany gowşadyň.

PVC we kauçuk şlang has könelmäge, egilmäge çydamly we çydamlydyr.Material ekologiýa taýdan arassa we howa geçirijiligi gowy.

Mishli mis birleşdiriji, güýçli we çydamly.

Adaty wersiýa birikdirmek aňsat, ýöne gowşatmak aňsat däl AC102 çuk bilen enjamlaşdyrylandyr.Şeýle hem saýlamak üçin dürli görnüşli stiller bar.

Motosikllerde, awtoulaglarda, ýük awtoulaglarynda, traktorlarda, harby ulaglarda we ş.m. teker inflýasiýasy üçin giňden ulanylyp bilner we awtoulag hyzmat dükanlaryna, awtoulag abatlaýyş dükanlaryna, teker abatlaýyş dükanlaryna, awtoulag gözellik dükanlaryna we ş.m. ulanylýar.

Önüm aýratynlyklary

Haryt aýratynlyklary (4)

Alýumin korpusyny ölähli mis bogunlary, howpsuz we çydamly

Haryt aýratynlyklary (6)

Defokary defnisiýaly sanly displeý Yşyk çyrasy bilen LCD ekrany okamak aňsat

Haryt aýratynlyklary (6)

Awto açyk
howa basyşyny duýmakda

Haryt aýratynlyklary (2)

Basylan operasiýa leňri bilen bir düwme operasiýasy.Şişirmek üçin doly basmak, deflýasiýa üçin ýarym basmak, basyşy ölçemek üçin basyş ýok

Haryt aýratynlyklary (7)

Batareýanyň pes duýduryş belgisiçalyşmagyny ulanyja ýatladyňbatareýa wagtynda

Haryt aýratynlyklary (4)

AAA batareýa bilen işleýän dizaýnýönekeýleşdirilen batareýa gurmak

Haryt aýratynlyklary (6)

Rezin ýeňiň täsirine garşylykesasy goragçy

Haryt aýratynlyklary (1)

Mis bogunlary, ygtybarly we çydamly

Arza

Okyjy bölümleri: Sanly displeý
Çak görnüşi: Klip ýap / sakla
Çak stili: Leeke göni / goşa burç
Terezisi: 0.5-16bar, 7-232psi, 50-1600kPa, 0.5-16KGSf
Giriş ululygy: 1/4 "Aýal
Şlangyň uzynlygy: 0.53M (21 ”) PVC we rezin şlang (neýlon örülen, poslamaýan polatdan örülen şlang hökmany däl)
Ölçegleri LxWxH: 248x137x86 mm
Agramy: 1Kg
Takyklyk: ± 1psi
Amal: Şinanyň basyşyny çişiriň, süýşüriň we ölçäň
Üpjünçilik Pessure Maks: 18bar 261psi 1800kPa 18kgf
Maslahat berlen arza: Senagat, ussahanalar, awtoulag abatlaýyş dükany, teker abatlaýyş dükanlary, awtoulag ýuwýan dükanlar we ş.m.
Batareýa AAA
Inflýasiýanyň göwrümi: 900L / min @ 174psi
Kepillik: 1 ýyl
Paketleriň sany (bölekler): 20

EUB EEC / 86/217 standartyna ýetýän takyklyk bilen, “Digital Display” inflýatory, motosikllerden, awtoulaglardan ýük awtoulaglaryna, traktorlara we hatda harby ulaglara çenli köp sanly ulagda teker inflýasiýasy üçin ajaýyp guraldyr.Iň gowusy, awtoulag hyzmat dükanlarynyň, awtoulag abatlaýyş dükanlarynyň, teker abatlaýyş dükanlarynyň we awtoulag gözellik dükanlarynyň giň spektrine degişlidir, bu bolsa islendik awtoulag höwesjeňi üçin zerur gural bolýar.Bu inflýator, howa basyşyny duýmak arkaly işjeňleşýän we zerur wagty howanyňyzyň bardygyna göz ýetirýän awtomatik ON aýratynlygy bilen öwünýär.Mundan başga-da, batareýanyň pes duýduryş belgisi ulanyjylara batareýany wagtynda çalyşmagy, enjamyň hemişe işlemegini we iň zerur wagty işlemegini üpjün etmek üçin şu ýere gelýär.

Täsir garşylygy bilen gyzyklanýanlar üçin, rezin ýeň goragçymyz bilen örtükli ýerlerde uzak wagtlap işlemegi kepillendirýäris.Basylan operasiýa leňri bilen bir düwme bilen işlemek, basyşy çişirmek, peseltmek we ölçemek hiç haçan aňsat bolmandygyny aňladýar.AAA batareýa bilen işleýän dizaýn, enjamyňyzy iň az güýç bilen güýçlendirip, batareýany gurnamagy aňsatlaşdyrýar.

H50-1
H50-3
H50-4
H50-5

H50 Handheld Digital Display Inflator, tekerleri çişirmek üçin döredilen ýokary netijeli we ulanyjy üçin amatly gural.Awtoulagyňyzy, welosipediňizi, motosikliňizi ýa-da sport enjamlarynyň tekerlerini çişirmek zerurmy, bu elde göteriji inflýator iň oňat çözgütdir.

Sanly displeý bilen enjamlaşdyrylan H50 inflýasiýa prosesine aňsat we takyk gözegçilik etmäge mümkinçilik berýär.Açyk we aňsat okalýan ekran, tekerleriňizi takyklyk bilen islenýän derejä ýetirip biljekdigiňizi üpjün edip, hakyky teker basyşyny okaýar.Bu tekeriň optimal işlemegine, ýangyç tygşytlylygyna we howpsuzlygyna kömek edýär.

H50-de götermek we saklamak amatly bolan ykjam we elde ýasalan dizaýn bar.Tripolda gezelenç edýärsiňizmi, kempire gidýärsiňizmi ýa-da öýde tekerleriňizi köpeltmeli bolsaňyz, bu ýeňil inflýatory islendik ýere aňsatlyk bilen alyp bolýar.Ykjamlygy, ýüze çykyp biljek islendik teker inflýasiýa zerurlyklaryna hemişe taýyn bolmagyňyzy üpjün edýär.

Bu elde göterilýän inflýator, dürli görnüşli tekerleri we sport enjamlaryny çişirmäge mümkinçilik berýän birnäçe burun goşundylary bilen gelýär.Burun goşundylary çalt we aňsat çalyşmak üçin döredilip, klapan ululyklarynyň arasynda hiç hili kynçylyksyz geçmäge mümkinçilik berýär.Bu köpugurlylyk, köp gurallaryň zerurlygyny aradan aýyrýar, wagtyňyzy we güýjüňizi tygşytlaýar.

H50, uzak wagtlap işleýän batareýa bilen işleýär, tekerleriňizi göni güýç çeşmesine mätäç bolmazdan çişirip bilersiňiz.Batareýa ýokary kuwwata eýe bolup, köp teker inflýasiýa meseleleri üçin ýeterlik güýç berýär.Mundan başga-da, inflýatoryň batareýasynyň görkezijisi pes, şonuň üçin batareýany güýçlendirmek ýa-da çalyşmagyň wagty gelendigini bilýärsiňiz.

Şinanyň inflýasiýasy barada aýdylanda howpsuzlyk iň möhüm meseledir we H50 aladasyz işlemegi üpjün etmek üçin howpsuzlyk aýratynlyklary bilen enjamlaşdyrylandyr.Inflýatoryň islenýän basyş ýetilende inflýasiýany saklaýan, aşa inflýasiýanyň öňüni alýan we tekerleriňizi zaýalanmakdan goraýan awtomatiki ýapmak funksiýasy bar.Şeýle hem, içerde aşa gyzmakdan goraýar, uzak wagtlap ulanylanda-da howpsuz we ygtybarly işlemegi kepillendirýär.

Şinanyň inflýasiýa mümkinçiliklerinden başga-da, H50 goşmaça amatlylyk üçin LED çyrany görkezýär.Lightagtylyk, daş-töweregi ýagtylandyrýar, pes ýagtylyk şertlerinde ýa-da adatdan daşary ýagdaýlarda işlemäge mümkinçilik berýär.Bu, günüň ýa-da yşyklandyryş şertlerine garamazdan tekerleriňizi aňsatlyk we ynam bilen çişirip biljekdigiňizi üpjün edýär.

Sözümiň ahyrynda, H50 Handheld Digital Display Inflator, teker inflýasiýasynyň ähli zerurlyklary üçin köptaraply we ygtybarly guraldyr.Sanly displeýi, amatly göterijiligi, köpugurly burun goşundylary, uzak wagtlap işleýän batareýa, howpsuzlyk aýratynlyklary we LED çyrasy bilen bu inflýator tekerleri çişirmek üçin täsirli we ulanyjy üçin amatly çözgüt hödürleýär.H50-e maýa goýuň we teker inflýasiýasynyň ähli talaplary üçin hödürleýän amatlylygy we rahatlygyndan lezzet alyň


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Degişli önümler