• head_banner_02

H42-Uzak ömri zarýad berilýän litiý batareýasy elde göterilýän teker inflýatory

Gysga düşündiriş:

ABS gabygy we ýumşak TPE kauçuk ajaýyp berkligi we çydamlylygy üpjün edýär, süýşmeýän dizaýn çygly ýa-da süýşýän şertlerde-de doly gözegçilikde saklamagy üpjün edýär.Bu, batareýanyň ömrüni 2000-e çenli zarýad bermek bilen üpjün edýär we ony hem tygşytly hem tygşytly edýär.Mundan başga-da, batareýanyň pes duýduryş funksiýasy 1-2 gün öňünden zarýad bermegi ýada salýar.Bir gezeklik operasiýa bilen enjamy aňsatlyk bilen işjeňleşdirip we bir eliňiz bilen çişirip başlap bilersiňiz.Basyşa duýgur awto-başlangyç aýratynlygy aňsatlaşdyrýar, ak harply we ýokary kontrastly VA gara inçe filmli LCD ekrany düşnükli, okalýan ekrany üpjün edýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Lighteňil agram dizaýny, ABS (Acrylonitrile Butadiene Stiren) gabygy + TPE ýumşak rezin, saklamak üçin amatly;ergonomiki dizaýn, süýşmeýän dizaýn.

Zarýad berilýän litiý Batareýanyň elektrik üpjünçiligi dizaýny, batareýanyň uzak ömri;2000x çenli ömrüň siklini güýçlendiriň.Örän ygtybarly litiý demir fosfat batareýalaryny ulanýarys.Adaty daşky gurşaw ulanylanda zyýanyň derejesi 0,2 exceed-dan geçmeýär.Batareýanyň kuwwaty 1200 mAh, enjam iň ýokary 20 MA tok ulanýar we doly zarýad berlende 60 sagatlap üznüksiz ulanylyp bilner.7.5 günüň dowamynda günde 8 sagat işlemek, batareýa 2000 zarýad we zarýad aýlawlaryndan soň 80% kuwwatyny saklap biler.Nazaryýet wagty 2000 × 7.5 × 80% = 12000 gün, 30 ýyldan gowrak.

Pes batareýa duýduryş funksiýasy, Batareýa pes bolanda batareýa paneli ýanýar we ulanyja 1-2 gün öňünden zarýad bermegi ýatladýar.

Bir düwme bilen işlemek, amatly we çalt;bir elli inflýasiýa bir eli bilen işledilip bilner.Hatda tejribesi bolmadyk adamlar hem çalt ulanyp bilerler.

Basyşa duýgur awtomatiki güýç, maşyn teker bilen birikdirildi, basyşy duýýan awtomatiki işledilýär, Işlemeýär: 90 sekuntda awtomatiki öçürilýär.

VA gara film LCD ekrany;ak şrift;ýokary kontrast;şriftiň ekrany.

Dürli ýurtlardan gelen müşderiler üçin amatly bolan psi, Bar, kPa we KGF dört birlik bar.

Üç gezeklik dolandyryş klapan, teker basyşyny, ýarym basyş deflýasiýasyny we doly basyşly inflýasiýany ölçemek üçin wilkany gowşadyň.

Mishli mis birleşdiriji, güýçli we çydamly.

Motosikllerde, awtoulaglarda, ýük awtoulaglarynda, traktorlarda, harby ulaglarda we ş.m. teker inflýasiýasynda giňden ulanylyp bilner Awtoulag hyzmat dükanlaryna, awtoulag abatlaýyş dükanlaryna, teker abatlaýyş dükanlaryna, awtoulag gözellik dükanlaryna we ş.m.

Adaty wersiýa AC102 Çak görnüşi bilen enjamlaşdyrylandyr: aňsat birikmek üçin çuk we gowşatmak aňsat däl.Şeýle hem, saýlamak üçin dürli görnüşli stil bar.

Önüm aýratynlyklary

Haryt aýratynlyklary (4)

Alýumin korpusyny ölähli mis bogunlary, ygtybarly we çydamly

Haryt aýratynlyklary (6)

Contrastokary kontrast we uly VA blackLCDak reňkli ekran, görkezmek üçin açykislendik ýagtylyk ýagdaýynda

Haryt aýratynlyklary (6)

Awto açyk
howa basyşyny duýmakda

Haryt aýratynlyklary (2)

Basylan operasiýa leňri bilen bir düwme operasiýasy.Şişirmek üçin doly basmak, deflýasiýa üçin ýarym basmak, basyşy ölçemek üçin basyş ýok

Haryt aýratynlyklary (7)

Pes batareýa duýduryş belgisiçalyşmagyny ulanyja ýatladyňbatareýa wagtynda

Haryt aýratynlyklary (4)

2000 esse zarýadly zarýad berilýän litiý-ion batareýasy

Arza

Okyjy bölümleri: Sanly displeý
Çak görnüşi: Klip ýap / sakla
Çak stili: Leeke göni / goşa burç
Terezisi: 0.5-16bar 7-232psi 50-1600kPa 0.5-16KGSf
Giriş ululygy: 1/4 "Aýal
Şlangyň uzynlygy: 0.53M (21 ”) PVC we rezin şlang (Neýlon örülen, Poslamaýan polatdan örülen şlang hökmany däl)
Ölçegleri LxWxH: 235x90x110 mm
Agramy: 0.68KG
Takyklyk: DIN EN 12645: 2015 boýunça ± 1psi
Amal: Şinanyň basyşyny çişiriň, süýşüriň we ölçäň
Üpjünçilik Pessure Maks: 18bar 261psi 1800kPa 18kgf
Maslahat berlen arza: Senagat, ussahanalar, awtoulag abatlaýyş dükany, teker abatlaýyş dükanlary, awtoulag ýuwýan dükanlar we ş.m.
Batareýa: Lityum batareýasy
Inflýasiýanyň göwrümi: 900L / min @ 174psi
Kepillik: 1 ýyl
Bukjanyň ululygy: 29x14x10 sm
Daşarky gutynyň ululygy: 61x30x56cm
Paketleriň sany (bölekler): 20

Lighteňil agram dizaýny we ergonomiki görnüşi, zarýad berilýän litiý batareýasynyň el şinasynyň inflýatory uzak wagtlap ulanylandan soň hem saklamak we ulanmak aňsat.Amatlylygyň we öndürijiligiň ajaýyp utgaşmasy.Bu innowasiýa enjamy, uly howa kompressoryna mätäç bolmazdan tekerleriňizi çalt we aňsat çişirmek üçin döredildi.

H42 -1
H42 -2
H42-3

H42-zarýad berilýän litiý batareýasy elde göterilýän teker inflýatory, teker inflýasiýasynyň ähli zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin döredilen iň ýokary we ýokary hünärli enjamdyr.Takyklygy we netijeliligi göz öňünde tutup döredilen bu göçme teker inflýatory, islendik ulagyň eýesi üçin oýun çalşyjydyr.

42umşak we ykjam dizaýny bilen H42 ajaýyp ýeňil we işlemek aňsat.Ergonomiki tutuşlygy, amatly ulanyjy tejribesini üpjün edýär, ykjam ululygy bolsa ulagyňyzda ýa-da gural gutyňyzda kynçylyksyz saklamaga mümkinçilik berýär.

Ygtybarly litiý batareýasy bilen enjamlaşdyrylan bu teker inflýatory simsiz işlemegiň amatlylygyny hödürleýär.Indi tok rozetkalaryny gözlemek ýa-da dykylan simler bilen iş salyşmaň - goşulan zarýad berijini ulanyp batareýany güýçlendiriň we ýolda tekerleriňizi çişirmäge taýyn.

Ösen inflýasiýa tehnologiýasy bilen H42 çalt we takyk netijeleri berýär.Sanly displeý, inflýasiýa prosesine iň takyklyk bilen gözegçilik etmäge mümkinçilik berýän birnäçe bölümde real wagt teker basyşyny okamagy üpjün edýär.Islenýän basyş derejäňizi düzüň we maksat inflýasiýa ýetensoň, inflýator awtomatiki usulda ýapylar, aşa inflýasiýanyň öňüni alar we tekerleriňiziň uzak ömrüni üpjün eder.

H42 dürli teker görnüşlerine laýyk gelýän dürli burun goşundylary bilen gelýär we inflýasiýa meselesi üçin köp taraply bolýar.Awtoulag, motosikl, welosiped ýa-da hatda sport enjamlary bolsun, bu teker inflýatory hemmesini netijeli we zähmet çekip bilýär.

Howpsuzlyk iň möhüm meseledir, şonuň üçin H42-de gurlan LED yşyklar bar.Iş ýeriňizi ýagtylandyryň we pes ýagtylyk şertlerinde-de görnükliligi ýokarlandyryň.Wagt ýa-da ýerleşişine garamazdan howpsuz we ygtybarly inflýasiýa prosesini üpjün edýär.

Mundan başga-da, H42 ulanyjylara amatly interfeýs bilen akyl bilen işlenip, ähli ussatlyk derejelerine laýyk gelýär.Düşünjeli dolandyryşlar aňsat işlemäge we çalt inflýasiýa mümkinçilik berýär, wagtyňyzy we güýjüňizi tygşytlaýar.

Sözümiň ahyrynda, H42-zarýad berilýän litiý batareýasy elde göterilýän teker inflýatory, garaşylýandan has ýokary öndürijilikli we hünär derejeli önüm.Ajaýyp dizaýny, simsiz işlemegi, takyk inflýasiýasy, köpugurly burun goşundylary, oturdylan LED çyralary we ulanyjy üçin amatly interfeýsi bilen bu teker inflýatory islendik ulagyň eýesi üçin hökmany zat.H42 elde işleýän teker inflýatory bilen öňküsi ýaly amatlylygy, netijeliligi we howpsuzlygy başdan geçiriň.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Degişli önümler