• head_banner_02

H40-Goragly bahar elli sanly displeý inflýatory

Gysga düşündiriş:

“Accufill Handheld Digital Display Inflatordes” ösen aýratynlyklaryň we deňsiz-taýsyz öndürijiligiň utgaşmasy bilen garaşylýandan has ýokary düzüldi.Alýumin korpusy we ähli mis bogunlary bilen bu inflýator howpsuz we çydamly bolup, uzak wagtlap ulanylmagyny üpjün edýär.Highokary kesgitli “Digital Display”, yşyklandyryş ýagdaýynda düşnükli we takyk okamaga mümkinçilik berýän yşyk çyrasy bilen uly, aňsat okalýan LCD displeýine eýe.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Gaty örtükli alýumin korpusy + TPR şok siňdiriji ABS (Akrilonitril Butadiene Stiren) gorag örtügini, hemmetaraplaýyn goragly, çydamly.

Batareýany gurnamagy ýönekeýleşdirmek üçin iki sany AAA batareýasyny ulanyň.

Batareýanyň pes duýduryş funksiýasy, batareýa belgisi, batareýa pes bolanda ýanýar, ulanyja batareýany öňünden çalyşmagy ýatladýar;

Bir düwme bilen işlemek amatly we çalt;bir elli inflýasiýa bir eli bilen işledilip bilner.Hatda tejribesi bolmadyk adamlar hem çalt ulanyp bilerler.

Basyşa duýgur awtomatiki işletmek;maşyn teker bilen birikdirildi;basyşy duýýan awtomatiki işletmek;90 sekuntda operasiýa ýok;awtomatiki öçürmek.

Açyk şriftli uly ekranly LCD displeý.

PSI, BAR KPA we saýlamak üçin üç birlik bar, bu dürli ýurtlardan gelen müşderiler üçin amatly.

Üç adamdan ybarat dolandyryş klapany bilen, teker basyşyny ölçemek, ýarym basyşda deflýasiýa we doly basyşda çişirmek üçin wilkany gowşadyň.

Gorag çeşmesi bolan PVX we rezin şlang, könelişmäge, egilmäge we çydamlydyr.Material ekologiýa taýdan arassa we howa geçirijiligi gowy.

Mishli mis birleşdiriji, güýçli we çydamly.

Awtoulag hyzmat dükanlaryna, awtoulag abatlaýyş dükanlaryna, teker abatlaýyş dükanlaryna, awtoulag gözellik dükanlaryna we ş.m. ulanylýan motosikllerde, awtoulaglarda, ýük awtoulaglarynda, traktorlarda, harby ulaglarda we ş.m. teker inflýasiýasy üçin giňden ulanylyp bilner.

Önüm aýratynlyklary

Haryt aýratynlyklary (4)

Alýumin korpusyny ölähli mis bogunlary, howpsuz we çydamly

Haryt aýratynlyklary (6)

Defokary defnisiýaly sanly displeý Yşyk çyrasy bilen LCD ekrany okamak aňsat

Haryt aýratynlyklary (6)

Awto açyk
howa basyşyny duýmakda

Haryt aýratynlyklary (2)

Basylan operasiýa leňri bilen bir düwme operasiýasy.Şişirmek üçin doly basmak, deflýasiýa üçin ýarym basmak, basyşy ölçemek üçin basyş ýok

Haryt aýratynlyklary (7)

Batareýanyň pes duýduryş belgisiçalyşmagyny ulanyja ýatladyňbatareýa wagtynda

Haryt aýratynlyklary (4)

AAA batareýa bilen işleýän dizaýnýönekeýleşdirilen batareýa gurmak

Haryt aýratynlyklary (6)

Rezin ýeňiň täsirine garşylykesasy goragçy

Haryt aýratynlyklary (1)

Mis bogunlary, ygtybarly we çydamly

Arza

Okyjy bölümleri: Sanly displeý
Çak görnüşi: Klip ýap / sakla
Çak stili: Leeke göni / goşa burç
Terezisi: 0.5-16bar, 7-232psi, 50-1600kPa, 0.5-16KGSf
Giriş ululygy: 1/4 "Aýal
Şlangyň uzynlygy: 0.53M (21 ”) PVC we rezin şlang (Neýlon örülen, Poslamaýan polatdan örülen şlang hökmany däl)
Ölçegleri LxWxH: 290x140x110 mm
Agramy: 1kg
Takyklyk: DIN EN 12645: 2015 boýunça ± 1psi
Amal: Şinanyň basyşyny çişiriň, süýşüriň we ölçäň
Üpjünçilik Pessure Maks: 18bar 261psi 1800kPa 18kgf
Maslahat berlen arza: Senagat, ussahanalar, awtoulag abatlaýyş dükany, teker abatlaýyş dükanlary, awtoulag ýuwýan dükanlar we ş.m.
Batareýa AAA
Inflýasiýanyň göwrümi: 900L / min @ 174psi
Kepillik: 1 ýyl
Bukjanyň ululygy: 39x18x6.5 sm

EUB EEC / 86/217 standartyna ýetýän takyklyk bilen, “Digital Display” inflýatory, motosikllerden, awtoulaglardan ýük awtoulaglaryna, traktorlara we hatda harby ulaglara çenli köp sanly ulagda teker inflýasiýasy üçin ajaýyp guraldyr.Iň gowusy, awtoulag hyzmat dükanlarynyň, awtoulag abatlaýyş dükanlarynyň, teker abatlaýyş dükanlarynyň we awtoulag gözellik dükanlarynyň giň spektrine degişlidir, bu bolsa islendik awtoulag höwesjeňi üçin zerur gural bolýar.

Bu inflýator, howa basyşyny duýmak arkaly işjeňleşýän we zerur wagty howanyňyzyň bardygyna göz ýetirýän awtomatik ON aýratynlygy bilen öwünýär.Mundan başga-da, batareýanyň pes duýduryş belgisi ulanyjylara batareýany wagtynda çalyşmagy, enjamyň hemişe işlemegini we iň zerur wagty işlemegini üpjün etmek üçin şu ýere gelýär.Täsir garşylygy bilen gyzyklanýanlar üçin, rezin ýeň goragçymyz bilen örtükli ýerlerde uzak wagtlap işlemegi kepillendirýäris.Basylan operasiýa leňri bilen bir düwme bilen işlemek, basyşy çişirmek, peseltmek we ölçemek hiç haçan aňsat bolmandygyny aňladýar.AAA batareýa bilen işleýän dizaýn, enjamyňyzy iň az güýç bilen güýçlendirip, batareýany gurnamagy aňsatlaşdyrýar.

H40 -1
H40 -2
H40-3

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Degişli önümler