• head_banner_02

HA100-eralňyşlyk barada öňünden habar berlen el teker inflýatory

Gysga düşündiriş:

El bilen işleýän awtomatiki sanly teker inflýatory ygtybarly we ygtybarly, berk ABS (akrilonitril butadien stiren) jaýy we 1kPa / 0.01bar / 0.1psi / 0.01kgf takyklygy, zarýad berilýän litiý batareýasy bilen enjamlaşdyrylan.“Accufill” her bir inflýatoryň aýratyn kalibrlenmegini we CE kepillendirilmegini üpjün edýär.Doly göçme enjamda bir zarýadda 500 inflýasiýa we deflýasiýa sikline ukyply batareýa bar, şonuň üçin gerek ýeriňize alyp bilersiňiz.Iki programmirläp bolýan basyşdan, dört ölçeg birliginden, OPS funksiýasyndan, LCD ekrandan, yşyk çyrasyndan we ses signalyndan başga-da, başga-da birnäçe funksiýalary bar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

90 sekuntlyk awtomatiki ýapmak aýratynlygy bar.

Önüm awtoulaglar, awtoulaglar we ş.m. bilen ulanmak üçin amatly.

Okamak aňsat bolan LCD displeýi görkezmek.

Goşmaça amatlylyk üçin säwlik hasabat funksiýasy bilen gelýär.

Öz-özüňi kalibrlemegiň we synagyň, şeýle hem awtomatiki kalibrlemäniň funksiýalary.

Iň azyndan 10-15 sagat yzygiderli işlemek.

Gabyk ABS-den (Acrylonitrile Butadiene Stiren) ýasalýar.

Lityum-ion zarýad berilýän batareýa bar.

Adaty enjamlar toplumyna adaty enjam hökmünde AC102 çakyry girýär.

Önüm aýratynlyklary

Haryt aýratynlyklary (5)

Çydamly ABS korpusy

Haryt aýratynlyklary (4)

Basyş sazlamasy (OPS) boýunça sazlanyp bilner

Haryt aýratynlyklary (6)

LCD ekrany okamak aňsat
eşidilýän duýduryş bilen

Haryt aýratynlyklary (3)

Öňünden kesgitlenen basyş: Iki gysga düwme bolup bilerprogrammalaşdyrylan deslapky basyş bahalary

Haryt aýratynlyklary (1)

Gaýtadan zarýad berilýän litiý-ion batareýasy Uly göwrümli litiý batareýasynyň doly zarýady 15 sagat dowam edip biler

Haryt aýratynlyklary (2)

Awtomatiki usulda işlemek: Maksat basyşy ýetende awtomatiki çişirip ýa-da çişip başlamak we awtomatiki durmak üçin teker birikdiriň.Aýry-aýry kalibrlenen

Arza

Okyjy bölümleri: Sanly displeý
Çak görnüşi: Clip On
Çak stili: Leeke göni
Terezisi: 0,5-12bar, 7-174psi, 50-1200kPa, 0,5-12 kg
Giriş ululygy: 1/4 "Aýal
Şlangyň uzynlygy: 1.8m PVC we rezin şlang
Ölçegleri LxWxH: 95x 80 x325 mm
Agramy: 1,68kg
Takyklyk: ± 0.3psi
Amal: Awtomatiki inflýasiýa, awtomatiki deflýasiýa, basyş sazlamasy (OPS)
Üpjünçilik Pessure Maks: 12.5Bar, 180psi, 1250kPa, 12.5Kgf
Maslahat berlen arza: Senagat, ussahanalar, awtoulag abatlaýyş dükany, teker abatlaýyş dükanlary, awtoulag ýuwýan dükanlar we ş.m.
Batareýa: Lityum batareýasy (2200mAh)
Inflýasiýanyň göwrümi: 2500L / min @ 180PSI
Batareýanyň zarýad naprýa: eniýesi: AC110-240V (50-60Hz)
Batareýanyň naprýa: eniýesi: DC 12V zarýad berilýän batareýa (Li-Lon)
Kepillik :: 1 ýyl
Bukjanyň ululygy: 37x13x13 sm
Daşarky gutynyň ululygy: 39x29x69 sm
Paketleriň sany (bölekler): 10

Azot tekerleri üçin inflýator hökmünde HA100, 1200 kPa / 12 bar / 174psi / 12.2 kgf çenli tekerleri çişirip bilýän we 1.8 m PVC we rezin şlang we ýük awtoulaglary üçin ideal bolan azot bilen utgaşykly enjamdyr, traktorlar, harby ulaglar, şeýle hem uçar tekerleri.

HA100-1
HA100-2
HA100-3
HA100-4

HA100-Preset Handheld Tire Inflator, tekerleriňizi çişirmegiň usulyny üýtgetjek öwrülişik önümi bilen tanyşdyrmak.Bu göçme inflýator amatlylygy, netijeliligi we howpsuzlygy bahalandyrýan her bir adam üçin amatlydyr.

Ykjam dizaýny bilen HA100-Preset götermek aňsat we ulagyňyzda ýa-da gural gutyňyzda amatly saklanyp bilner.Uly we agyr inflýatorlar bilen mundan beýläk göreşmeli däl - bu elde göterilýän enjamyň agramy bir funtdanam az, ulanmagy ajaýyp amatly edýär.

Öňünden kesgitlenen aýratynlyklar bilen enjamlaşdyrylan bu inflýator deňsiz-taýsyz ýeňillik we takyklyk hödürleýär.Öňünden kesgitlenen funksiýa, isleýän teker basyşyňyzy kesgitlemäge mümkinçilik berýär we islenýän basyş ýetilenden soň inflýator awtomatiki usulda çişmegi bes eder.Bu aşa inflýasiýa töwekgelçiligini aradan aýyrýar we tekerleriňiziň ömrüni uzaltmaga kömek edýär.

Uly, aňsat okalýan sanly displeý PSI, KPA, BAR ýa-da KG / CM²-de häzirki teker basyşyny görkezýär we size takyk we hakyky ölçegleri üpjün edýär.Çaklamak bilen hoşlaşyň we takyklyk bilen salam beriň.

Birnäçe burun goşundylary goşulanda, HA100-Preset awtoulag, motosikl, welosiped we hatda sport enjamlary ýaly köp tekerleri çişirmek üçin amatlydyr.Simplyönekeý burun dakyň we bu güýçli inflýator tekerleriňizi gerekli basyşa çalt we täsirli çişirýär.

HA100-Preset, şeýle hem pes yşykly şertlerde hem görünmegi we howpsuzlygy üpjün edýän içerki LED çyrany görkezýär.Gijelerine ýa-da ýagtylandyrylan ýerlerde tekerleri çişirýän bolsaňyzam, bu inflýator sizi ýapdy.

Amatlylygyň ähmiýetine düşünýäris, şonuň üçin HA100-Preset zarýad berilýän batareýa bilen işleýär.Indi rozetkalary gözlemek ýa-da dykylan simler bilen iş salyşmaň - goşulan USB kabelini ulanyp, inflýatoryň üstünden zarýad beriň we nirä gitseňizem ýanyňyz bilen alyň.

Sözümiň ahyrynda, teker inflýasiýasynyň ähli zerurlyklary üçin HA100-Öňünden kesgitlenen El teker Inflatory iň esasy çözgütdir.Öňünden kesgitlenen funksiýalary, takyk sanly displeý, köpugurly burun goşundylary, gurlan LED çyrasy we zarýad berilýän batareýa bilen bu inflýator oýun çalşyjydyr.Subpar inflýatorlary çözmäň - HA100-Preset saýlaň we amatlylygy, netijeliligi we howpsuzlygy öňküsi ýaly başdan geçiriň.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Degişli önümler