• head_banner_02

HA200-Awtomatiki ýapmak, elde göterilýän teker inflýatory

Gysga düşündiriş:

“ACCUFILL Handheld” awtomatiki sanly teker inflýatory ygtybarly we ygtybarly, berk ABS (Acrylonitrile Butadiene Stiren) jaýy, takyklygy: 1kPa / 0.01bar / 0.1psi / 0.01kgf.Accufill her inflýatoryň aýratyn kalibrlenmegini we CE kepillendirilmegini üpjün edýär.Iki programmirläp bolýan basyşdan, dört ölçeg birliginden, OPS funksiýasyndan, LCD ekrandan, yşyk çyrasyndan we ses signalyndan başga-da, başga-da birnäçe funksiýalary bar.

  • El bilen sanly displeý inflýatory

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

90 sekuntlyk awtomatiki ýapmak aýratynlygy bar.

Önüm awtoulaglar, awtoulaglar we ş.m. bilen ulanmak üçin amatly.

Okamak aňsat bolan LCD displeýi görkezmek.

Goşmaça amatlylyk üçin säwlik hasabat funksiýasy bilen gelýär.

Öz-özüňi kalibrlemegiň we synagyň, şeýle hem awtomatiki kalibrlemäniň funksiýalary.

Iň azyndan 10-15 sagat yzygiderli işlemek.

Gabyk ABS-den (Acrylonitrile Butadiene Stiren) ýasalýar.

AAx7 batareýalary.

Önüm aýratynlyklary

Haryt aýratynlyklary (4)

AA batareýa bilen işleýän dizaýn.
Uzak batareýa ömri we ýönekeý batareýa gurnamak.15 sagada çenli üznüksiz işlemegi dowam etdiriň

Haryt aýratynlyklary (4)

Basyş sazlamasy (OPS) boýunça sazlanyp bilner

Haryt aýratynlyklary (6)

LCD ekrany okamak aňsat
eşidilýän duýduryş bilen

Haryt aýratynlyklary (5)

Öňünden kesgitlenen basyş: Iki gysga düwme bolup bilerprogrammalaşdyrylan deslapky basyş bahalary

Haryt aýratynlyklary (2)

Awtomatiki işlemek: Şinany awtomatiki birikdiriňçişirip ýa-da deflýasiýa başlaň we nyşana gelende awtomatiki duruzyňbasyşa ýetilýär.Aýry-aýry kalibrlenen

Haryt aýratynlyklary (5)

Çydamly ABS korpusy

Arza

Okyjy bölümleri: Sanly displeý
Çak görnüşi: Clip On
Çak stili: Leeke göni
Terezisi: 0,5-12bar, 7-174psi, 50-1200kPa, 0,5-12 kg
Giriş ululygy: 1/4 "Aýal
Şlangyň uzynlygy: 1.8m PVC we rezin şlang
Ölçegleri LxWxH: 355x105x78 mm
Agramy: 0.95Kg
Takyklyk: ± 0.3psi
Amal: Awtomatiki inflýasiýa, awtomatiki deflýasiýa, basyş sazlamasy (OPS)
Üpjünçilik Pessure Maks: 12.5Bar, 180psi, 1250kPa, 12.5Kgf
Maslahat berlen arza: Senagat, ussahanalar, awtoulag abatlaýyş dükany, teker abatlaýyş dükanlary, awtoulag ýuwýan dükanlar we ş.m.
Batareýa: 7x AA batareýalary
Inflýasiýanyň göwrümi: 2500L / min @ 180PSI
Kepillik: 1 ýyl
Bukjanyň ululygy: 37x13x13 sm
Kepillik :: 1 ýyl
Daşarky gutynyň ululygy: 39x29x69 sm
Paketleriň sany (bölekler): 10

Azot tekerleri üçin inflýator hökmünde HA200 1200 kPa / 12 bar / 174psi / 12.2 kg / cm2 çenli tekerleri çişirip bilýän we 1.8 m PVC we Kauçuk Şlang şlangy we çukury bolan azot bilen utgaşykly enjamdyr. ýük awtoulaglary, traktorlar, harby ulaglar, şeýle hem uçar tekerleri.

HA200-1
HA200-2

HA200-PRESET HANDHELD ŞINA INFLATORY, teker inflýasiýa zerurlyklary üçin ýokary hünärli çözgütdir.Ösen netijelilik we takyklyk üçin oýlanyşykly işlenip düzülen bu enjam, islendik awtoulag eýesi üçin öwrülişik önümidir.

HA200-PRESET ýeňil we işlemegi aňsatlaşdyrýan ýumşak we ykjam dizaýny özünde jemleýär.Ergonomiki tutawajy, amatly ulanyjy tejribesini üpjün edýär, ykjam ululygy bolsa ulagyňyzda ýa-da gural gutyňyzda amatly saklamaga mümkinçilik berýär we ony aňsatlyk bilen göterip bilýär.

Ygtybarly litiý batareýasy bilen enjamlaşdyrylan bu inflator amatly simsiz işlemegi hödürleýär.Mundan beýläk tok rozetkalaryny gözlemek ýa-da simlere daňmak bolmaz - diňe zarýad beriji güýçlendiriji bilen zarýad beriň, tekerleriňizi islän wagtyňyz, islendik ýerde çişirip bilersiňiz.

HA200-PRESET çalt we takyk inflýasiýa meselelerine mümkinçilik berýän ösen inflýasiýa tehnologiýasy bilen öwünýär.Sanly ekran ekrany, inflýasiýa prosesine takyklyk bilen gözegçilik etmäge mümkinçilik berýän birnäçe bölümde teker basyşyny real wagt okamagy üpjün edýär.Islenýän basyş derejäňizi düzüň we maksat basyşy gazanylandan soň inflýator awtomatiki usulda ýapylar, aşa inflýasiýanyň öňüni alar we tekeriň uzak ömrüni üpjün eder.

Dürli inflýasiýa burun goşundylary bilen HA200-PRESET dürli tekerlere uýgunlaşyp, inflýasiýa meselesi üçin köp taraply bolýar.Awtoulaglar, motosikller, welosipedler ýa-da sport enjamlary bolsun, bu inflator olaryň hemmesini netijeli dolandyryp biler.

Howpsuzlyk hemişe esasy mesele bolup durýar, şonuň üçin HA200-PRESET-iň içindäki LED yşyklandyryş bilen enjamlaşdyrylan.Pes ýagtylyk şertlerinde-de, iş ýeriňizi ýagtylandyrýar, görnükliligini ýokarlandyrýar we wagt ýa-da ýerleşişe garamazdan inflýasiýa prosesiniň howpsuzlygyny we ygtybarlylygyny üpjün edýär.

Mundan başga-da, HA200-PRESET-iň akylly döredilen ulanyjy interfeýsi ony ähli ussatlyk derejelerini ulanyjylar üçin amatly edýär.Düşünjeli dolandyryşlar aňsat işlemäge we çalt inflýasiýa mümkinçilik berýär, wagtyňyzy we güýjüňizi tygşytlaýar.

Sözümiň ahyrynda, HA200-PRESET HANDHELD TIRE INFLATOR, garaşylýandan has ýokary öndürijilikli we hünär derejeli önüm.Onuň ajaýyp dizaýny, simsiz işlemegi, takyk inflýasiýa, köp funksiýaly burun goşundylary, gurlan LED yşyklandyryş we ulanyjy üçin amatly interfeýs ony islendik awtoulag eýesi üçin möhüm gural edýär.HA200-PRESET HANDHELD TINE INFLATOR-yň getirýän amatlylygyny, netijeliligini we howpsuzlygyny başdan geçiriň, syýahat tejribäňizi öňküsi ýaly üýtgedip bilersiňiz.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Degişli önümler