• head_banner_02

W91-Awtomat teker inflýatory

Gysga düşündiriş:

Teker inflýasiýasynyň ähli zerurlyklary üçin ygtybarly we güýçli çözgüt.Bu teker inflýatoryna, ynam edip boljak ýokary hilli önüm almagyňyzy üpjün edip, dowamly gurlan berk ABS korpus bar.Awtomatiki sanly teker inflýatory täsirli 1 kPa / 0.01BAR / 0.1psi / 0.1KGF okamagyň takyklygyna eýe.Mümkin bolan iň takyk okamagy üpjün etmek üçin her bir inflýator aýratynlykda kalibrlenýär.2 programmirläp bolýan basyş we 4 ölçeg birligi Kpa, Bar, Psi we kg / cm2 bilen enjamlaşdyryldy.Awtomatiki sanly teker inflýatory dürli programmalarda ulanyp boljak köpugurly guraldyr.OPS funksiýasy, LCD ekrany, yşyk çyrasy we ses signaly tekerleriňizi çalt we aňsat çişirmek üçin ulanmagy aňsatlaşdyrýar.Şeýle hem başga-da köp peýdaly aýratynlyklar bar, meselem, aşa çişmändigiňize göz ýetirmek üçin awtomatiki ýapmak we tekerleriňizi gowy sazlamaly bolanyňyzda el bilen ýazmak.Mundan başga-da, önüm aňsat saklamak we daşamak üçin ýeňil we ykjam.

  • El bilen sanly displeý inflýatory

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

T Şinanyň basyşyny awtomatiki kesgitläň we inflýasiýa funksiýasyny awtomatiki işjeňleşdiriň.

Press Basyşyň üstünde durmak (OPS) funksiýasy (OPS).Şinanyň belli bir basyşa çişmegine mümkinçilik berýän funksiýa, tekerleri tekerlerde oturmak üçin ulanylýan adaty iş basyşyna awtomatiki usulda peselýär.

● LCD displeý, LED yşyk çyrasy düşnükli we okamak aňsat.

C Keramiki datçigi ulanmak bilen önümi anyklamak takyk we çydamlydyr.

Complex Giňişleýin anyklaýyş funksiýasy we ýalňyşlyklar üçin gyssagly aýratynlyk bar.

Önüm aýratynlyklary

W91-AWTOMATIK ŞINA MAGLUMATY (1)

Çydamly plastmassa jaý, ýer tygşytlamak, ýokary ygtybarlylyk

W110-AWTOMATIK ŞINA INFIATORY (1)

Örän takyk, ýag we suwa garşylyk üçin keramiki datçikýokary takyklyk, uzak ömri

W110-AWTOMATIK ŞINA MAGLUMATY (2)

Definitionokary kesgitli sanly displeý, yşyk çyrasy bilen LCD ekrany okamak aňsat

W110-AWTOMATIK ŞINA MAGLUMATY (3)

Standart inflýasiýa / deflate (awto);Şişmegi başlamak üçin tekeri birikdiriňwe awtomatiki deflýasiýa webasyşa ýetilýär

W110-AWTOMATIK ŞINA MAGLUMATY (4)

Giňişleýin anyklaýyş we eşidilýän duýduryş bilen ýalňyşlyk hasabaty

W110-AWTOMATIK ŞINA MAGLUMATY (5)

Bölümi saýlamak: PSI, BAR, KPA, kg / sm2dört birlik saýlanyp bilnerdürli ýurtlardaky müşderiler üçin amatly

W110-AWTOMATIK ŞINA INFIATORY (6)

Naprýatageeniýe girişi: ACI1OV -240V / 50-60Hz, dürli ýurtlardaky müşderiler üçin ulanmak aňsat

W91-AWTOMATIK ŞINA MAGLUMATY (2)

Öňünden kesgitlenen basyş: Iki gysga düwme bolup bilerprogrammalaşdyrylan deslapky basyş bahalary

W91-AWTOMATIK ŞINA MAGLUMATY (3)

Uzynlygy 50 metre çenli şlang bilen takyk çişirilýär

Arza

Okyjy bölümleri: Sanly displeý
Çak görnüşi: Clip On
Çak stili: Leeke göni
Terezisi: 0.5-10bar 7-145psi 50-1000kPa 0,5-10kgf
Giriş ululygy: 1/8 "Aýal
Şlangyň uzynlygy: 9m PU şlangy (islege görä PVC we rezin şlang)
Ölçegleri LxWxH: 217x149x70 mm
Agramy: 1.08KGS
Takyklyk: ± 0.02bar ± 0.3psi ± 2kPa ± 0.02kg / cm²
Amal: Awtomatiki inflýasiýa, Awtomatiki deflýasiýa, basyş sazlamasy (OPS)
Üpjünçilik Pessure Maks: 12.5Bar, 180psi, 1250kPa, 12.5Kgf
Maslahat berlen arza: Senagat, ussahanalar, awtoulag abatlaýyş dükany, teker abatlaýyş dükanlary, awtoulag ýuwýan dükanlar we ş.m.
Işleýiş temperaturasy: -10 ℃ ~ 50 ℃ (14 ℉ ~ 122 ℉)
Üpjünçilik naprýa: eniýesi: AC110-240V / 50-60Hz
Kepillik :: 1 ýyl
Goşmaça aýratynlyklar: Jübi telefony APP we uzakdan dolandyrmak goşup bolýar
Inflýasiýanyň göwrümi: 2500L / min @ 145psi
Bukjanyň ululygy: 28x21x16 sm
Jemi agram: 2.4KGS
Daşarky gutynyň ululygy: 66.5x30x35.5 sm
Paketleriň sany (bölekler): 6

Awtomatiki sanly teker inflýatory, teker inflýasiýasynyň ähli zerurlyklary üçin ajaýyp, ygtybarly, köptaraply we berk önüm.Hünärmen mehanik ýa-da gündelik sürüji bolsaňyzam, bu teker inflýatory arsenalyňyzda hökmany gural.Mundan başga-da, önüm howpsuzlygy we öndürijiligi üçin ähli zerur kadalaşdyryjy talaplara laýyk gelýändigini kepillendirip, CE bellendi.Şinalaryňyzyň elmydama dogry çişirilendigine göz ýetiriň.

W91-1
W91-2
W91-3
W91-4

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň