• head_banner_02

W60-Daşky amatly diwar gurnalan deslapky inflýator

Gysga düşündiriş:

Ygtybarly, berk, ulanylmagy aňsat awtomatiki teker inflýatory, CE şahadatnamasynyň berk talaplaryna laýyklykda öndürilen, awtoulaglara, ýük awtoulaglaryna, traktorlara, harby ulaglara we uçarlara tekerleri çişirmek üçin niýetlenendir.Awtomatiki teker inflýatory amatly teker inflýasiýasyny we deflýasiýany özünde jemleýär. Howanyň basyşyny ölçäp bilýär we dört ölçeg birligi bar: Kpa, Bar, Psi we kg / cm2.Okamagyň takyklygy 1 Kpa 0.01 Bar 0.1 Psi / 0.01kg / cm².Bu inflýatoryň saýlamaly Bluetooth bar.“Bluetooth W60” inflýatory ulanyjynyň jübi telefonyna birikdirip, amatly we çalt amatly we uzak aralyga işlemegiň zerurdygyna düşünýän ykjam telefonda inflýatory işledip biler.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

● Alýumin reňkli gabyk, näzik we çydamly.

T Şinanyň basyşyny awtomatiki kesgitläň we inflýasiýa funksiýasyny awtomatiki işjeňleşdiriň.

Press Basyşyň üstünde durmak (OPS) funksiýasy (OPS).Şinanyň belli bir basyşa çişmegine mümkinçilik berýän funksiýa, tekerleri tekerlerde oturmak üçin ulanylýan adaty iş basyşyna awtomatiki usulda peselýär.

● LCD displeý, gök LED yşyk çyrasy düşnükli we okamak aňsat.

C Keramiki datçigi ulanmak bilen önümi anyklamak takyk we çydamlydyr.

● Metal düwmeler, uzak ömri.

Self Öz-özüňi kalibrlemek we roralňyşlyk hasabatlylygy funksiýasy bilen, ulanyjylar üçin ulanmak we sazlamak amatly.

Önüm aýratynlyklary

W110-AWTOMATIK ŞINA INFIATORY (1)

Uzynlygy 50 metre çenli şlang bilen takyk çişýän ýokary takyklyk üçin keramiki datçik. Oilag we suwa garşylyk ýokary takyklyk, uzak ömri

W110-AWTOMATIK ŞINA MAGLUMATY (2)

Definitionokary kesgitli sanly displeý, yşyk çyrasy bilen LCD ekrany okamak aňsat

W110-AWTOMATIK ŞINA MAGLUMATY (3)

Standart inflýasiýa / deflate (awto);Şişmegi başlamak üçin tekeri birikdiriňwe awtomatiki deflýasiýa webasyşa ýetilýär

W110-AWTOMATIK ŞINA MAGLUMATY (4)

Giňişleýin anyklaýyş we eşidilýän duýduryş bilen ýalňyşlyk hasabaty

W110-AWTOMATIK ŞINA MAGLUMATY (5)

Bölümi saýlamak: PSI, BAR, KPA, kg / sm2dört birlik saýlanyp bilnerdürli ýurtlardaky müşderiler üçin amatly

W110-AWTOMATIK ŞINA INFIATORY (6)

Naprýatageeniýe girişi: ACI1OV -240V / 50-60Hz, dürli ýurtlardaky müşderiler üçin ulanmak aňsat

Haryt aýratynlyklary (4)

Şina dükanlary üçin basyş sazlaýyş funksiýasy;täze teker niredeftting we tekeriň basyşa ýetmegini üpjün etmelibu ýerde tekeriň oturgyjy dogry oturýar, soň bolsa awtomatiki usulda süýşýäröňünden kesgitlenen basyşa

Haryt aýratynlyklary (4)

Ygtybarly alýuminiý örtükli sanly awtoulag infatoryny ulanmak ýönekeý.
Wandala garşy mehaniki düwmeler

Arza

Okyjy bölümleri: Sanly displeý
Çak görnüşi: Clip On
Çak stili: Leeke göni
Terezisi: 0,5-10bar, 7-145psi, 50-1000kpa, 0,5-10kg / sm²
Giriş ululygy: 1/4 "Aýal
Şlangyň uzynlygy: 7.6m PVC we rezin şlang
Ölçegleri LxWxH: 273x228x85 mm
Agramy: 3.7KGS
Takyklyk: ± 0.02bar ± 0.3psi ± 2kPa ± 0.02kg / cm²
Amal: Awtomatiki inflýasiýa, Awtomatiki deflýasiýa, basyş sazlamasy (OPS)
Üpjünçilik Pessure Maks: 10.5bar, 152psi, 1050kPa, 10.5kg / cm²
Maslahat berlen arza: Senagat, ussahanalar, awtoulag abatlaýyş dükany, teker abatlaýyş dükanlary, awtoulag ýuwýan dükanlar we ş.m.
Işleýiş temperaturasy: -10 ℃ ~ 50 ℃ (14 ℉ ~ 122 ℉)
Üpjünçilik naprýa: eniýesi: AC110-240V / 50-60Hz
Kepillik :: 1 ýyl
Goşmaça aýratynlyklar: Jübi telefony APP we uzakdan dolandyrmak goşup bolýar
Inflýasiýanyň göwrümi: 3000L / min @ 145psi
Bukjanyň ululygy: 31x30x22 sm
Daşarky gutynyň ululygy: 1
Paketleriň sany (bölekler): 90

Adaty inflýasiýa we deflýasiýa funksiýasy (awtoulag).Täze teker gurnamaly bolsaňyz we tekeriň plasentanyň monjukdaky dogry basyşyna çişirilendigine göz ýetirseňiz, şinanyň zarba urmagy, soňra bolsa öňünden kesgitlenen basyşa awtomatiki usulda sowulmagy.Tekiz teker;tekerde teker basyşy galmasa, nasos awtomatiki işlemez we el bilen işlemegi talap eder: açmak üçin.Çydamly.Bu IP56 derejesine eýe, şonuň üçin ony içerde we daşarda ulanyp bolýar.

W60-2
W60-1
W60-3
W60-4

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň